Zpřístupňování studijní literatury | Elsa ČVUT
Zpřístupňování studijní literatury

STUDENT

Studentem se specifickými potřebami je ten, jemuž dopady jeho obtíží, onemocnění či postižení brání standardním způsobem realizovat činnosti související se studiem. Středisko ELSA poskytuje své služby studentům se specifickými potřebami po evidenci, především na začátku akademického roku, v odůvodněných případech v průběhu semestru, nejpozději však před začátkem zkouškového období.

Student při evidenci předloží jeden z uznatelných dokladů. Po určení jeho specifických potřeb, a zařazení do odpovídající kategorie studentů se specifickými potřebami, jsou stanovena servisní opatření, která zajišťují zpřístupnění studia. Následně je mezi studentem a Střediskem uzavřena dohoda upravující způsob zpřístupnění studia.

Služby studentům

 • Diagnostika SPU
 • Online konzultace
 • Psychologické poradenství
 • Relaxační skupina Zpomal
 • Podpůrná skupina Nablízku
 • Nácvik studijních strategií
 • Semináře, webináře
 • Zpřístupňování studijní literatury
 • Zápůjčky technických pomůcek
 • Zápůjčky softwaru

 • Zpřístupňování studijní literatury

  Adaptace, případně digitalizace publikací, studijních materiálů, testů apod. do podoby odpovídající po formální stránce speciálním potřebám konkrétních studentů (např. zvětšený text, tisk v Braillově písmu, elektronický editovatelný dokument). Je zajišťováno pracovníky Střediska ELSA.

  V rámci činností střediska spojených se zpřístupňováním studijní literatury prochází textové materiály adaptací, což je standardizovaný proces, při němž se forma dokumentu (v nezbytných případech i dílčí složky jeho obsahu) přizpůsobí technickým, smyslovým a kognitivním nárokům té skupiny uživatelů, pro něž je dokument určen. Výsledkem je dokument, který obsahuje informaci v maximální možné míře shodnou s dokumentem výchozím, přitom však současně obsahuje prvky zajišťující přístupnost dokumentu pro tu skupinu uživatelů, jimž je dokument určen (typicky grafické prvky, navigační aparát, automatické formátování nadpisů a podobně).

  Studijní literatura může mít také podobu hmatového dokumentu, tištěného v Braillově bodovém písmu, v nezbytných případech doprovázeném hmatovou grafikou. Sazba dokumentů respektuje národní braillskou šestibodovou normu jazyka, v němž je text napsán, včetně případných oborových specifik.

  Veškeré adaptované dokumenty a informace o nich jsou elektronicky katalogizovány, ukládány v knihovně a přes interní seznam elektronických dokumentů jsou za legislativně vymezených podmínek poskytovány online jednotlivým studentům i další akademické veřejnosti.

  Součástí knihovny je i fond haptických map.