Uznatelný doklad | Elsa ČVUT
Uznatelný doklad

UCHAZEČ O STUDIUM

Na vysoké škole může studovat každý, kdo splní podmínky pro přijetí. Uchazečem se specifickými potřebami je ten, jemuž dopady jeho obtíží, onemocnění či postižení brání standardním způsobem realizovat činnosti související se studiem.

Středisko ELSA komunikuje s uchazeči o studium již před podáním přihlášky ke studiu. Středisko nabízí úpravu průběhu přijímací zkoušky podle individuálních specifických potřeb uchazečů.

Uchazeč před přijímacím řízením předloží jeden z uznatelných dokladů. Po určení jeho specifických potřeb, a zařazení do odpovídající kategorie dle typu postižení, je nastavena modifikace průběhu přijímací zkoušky. Následně je mezi uchazečem a Střediskem ELSA uzavřena dohoda o zajištění úpravy průběhu přijímacích zkoušek.

Uznatelný doklad

  • doklad o zdravotním postižení ve smyslu § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nebo
  • doklad o invaliditě libovolného stupně ve smyslu § 39 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, nebo
  • průkaz osoby se zdravotním postižením libovolného stupně ve smyslu § 34 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, nebo
  • doklad o specifické poruše učení – Zpráva z pedagogicko-psychologické poradny, nebo Výpis z dokumentace pedagogicko-psychologické poradny, nebo
  • lékařská zpráva v případě osob s psychickou poruchou (včetně poruch autistického spektra a narušené komunikační schopnosti) nebo s chronickým somatickým onemocněním, pokud se nemohou prokázat doklady uvedenými výše. doklad o zdravotním postižení