POSLÁNÍ A CÍLE | Elsa ČVUT

POSLÁNÍ A CÍLE

ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT podporuje studenty a uchazeče se specifickými potřebami, které vyplývají z jejich zrakového, sluchového nebo pohybového postižení, dále studenty se specifickými poruchami učení, psychickým nebo s chronickým onemocněním.

Středisko ELSA usiluje o efektivní a smysluplné studium studentů se specifickými potřebami na ČVUT. Studentem se specifickými potřebami je ten, jemuž dopady jeho obtíží, onemocnění či postižení brání standardním způsobem realizovat činnosti související se studiem. Středisko ELSA poskytuje komplexní služby a disponuje technickým i technologickým zázemím nezbytným pro zabezpečení takového servisu.

Středisko ELSA nabízí následující služby:

  • otestování v případě podezření na poruchy učení (dyslexie či dysgrafie)
  • nácvik studijních strategií
  • konzultace s psychologem
  • úprava formy a průběhu studia, včetně režimových opatření (např. zajištění navýšení času na testy)
  • převod studijní literatury do digitální podoby pro využití čtecími softwary
  • simultánní přepis či tlumočníci znakového jazyka na přednášky
  • studijní asistence, osobní asistence a nácvik prostorové orientace
  • výběr a zapůjčení asistivních technologií, např. čtecí software ClaroRead, tablet s komunikátorem, bezdrátový vzdálený mikrofon.

Důležitou součástí činnosti Střediska ELSA je podpora akademických i neakademických pracovníků, kteří se podílejí na výuce nebo organizaci studia studentů se specifickými potřebami.

Našim cílem je poskytovat odbornou, personální a organizační pomoc pro vyučující formou:

  • odborné konzultace, seminářů a workshopů týkajících se různých typů postižení
  • odborné konzultace týkající se způsobu modifikace výuky a ověřování znalostí studentů se specifickými potřebami

Další součástí aktivit Střediska ELSA je monitorování přístupnosti budov a prostor ČVUT včetně tvorby návrhů na jejich úpravy a zpřístupňování.