POSLÁNÍ A CÍLE | Elsa ČVUT

POSLÁNÍ A CÍLE

ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT podporuje studenty a uchazeče se specifickými potřebami, které vyplývají z jejich zrakového, sluchového nebo pohybového postižení, dále studenty se specifickými poruchami učení, psychickým nebo s chronickým onemocněním.

Středisko ELSA usiluje o efektivní a smysluplné studium studentů se specifickými potřebami na ČVUT. Poskytuje komplexní služby a disponuje technickým i technologickým zázemím nezbytným pro zabezpečení takového servisu.

Středisko ELSA nabízí následující služby:

  • otestování v případě podezření na poruchy učení (dyslexie či dysgrafie)
  • nácvik studijních strategií
  • konzultace s psychologem
  • úprava formy a průběhu studia, včetně režimových opatření (např. zajištění navýšení času na testy)
  • převod studijní literatury do digitální podoby pro využití čtecími softwary
  • simultánní přepis či tlumočníci znakového jazyka na přednášky
  • studijní asistence, osobní asistence a nácvik prostorové orientace
  • výběr a zapůjčení asistivních technologií, např. čtecí software ClaroRead, tablet s komunikátorem, bezdrátový vzdálený mikrofon.

Důležitou součástí činnosti Střediska ELSA je podpora akademických i neakademických pracovníků, kteří se podílejí na výuce nebo organizaci studia studentů se specifickými potřebami.

Našim cílem je poskytovat odbornou, personální a organizační pomoc pro vyučující formou:

  • odborné konzultace, seminářů a workshopů týkajících se různých typů postižení
  • odborné konzultace týkající se způsobu modifikace výuky a ověřování znalostí studentů se specifickými potřebami

Další součástí aktivit Střediska ELSA je monitorování přístupnosti budov a prostor ČVUT včetně tvorby návrhů na jejich úpravy a zpřístupňování.