Legislativní rámec přístupnosti | Elsa ČVUT
Legislativní rámec přístupnosti

VYUČUJÍCÍ

Vyučujícím na ČVUT nabízíme odborné konzultace a semináře týkající se způsobů modifikace výuky i ověřování znalostí studentů se specifickými potřebami.

Nutná individuální modifikace studia vychází z práva na vzdělání. Vyučujícím ani univerzitě nepřísluší posuzovat, zda se daný student může uplatnit v praxi. Povinností univerzity je umožnit studentům se specifickými potřebami adekvátní podmínky pro zdárné plnění studijních povinností.

Legislativní rámec přístupnosti

Zákon o vysokých školách ukládá univerzitám povinnost „činit všechna dostupná opatření pro vyrovnávání příležitostí studovat na vysoké škole“, přičemž povahu, rozsah a míru těchto opatření dále nespecifikuje. Z této dikce je zřejmé, že zákonodárce nepočítá pouze s realizací opatření, která vyplývají z dalších právních norem, ale zavazuje vysoké školy činit opatření, která jsou dostupná, tedy jsou běžnou praxí (v případě služeb) nebo jsou běžně dostupná na trhu (v případě výrobků). Toto pojetí práva koresponduje s mezinárodními právními akty, které předpokládají inkluzivní úpravu prostředí v duchu konceptu Design for All, „ledaže by takové opatření představovalo nepřiměřené zatížení“, jak je specifikuje antidiskriminační zákon. Vyrovnávání příležitostí studovat na vysoké škole tak v souladu s Evropskou strategií pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020 a úmluvou mimo jiné zahrnuje právo na svobodný pohyb (osobní mobilita), právo na přiměřenou úpravu vzdělávání podle individuálních potřeb či právo na účast na výuce.

Práva uznaná ve výše zmíněných mezinárodních právních aktech realizuje Česká republika mimo jiné prostřednictvím legislativních opatření, tedy přijetím, změnou nebo zrušením zákonů a jiných právních norem. Vysokých škol se týkají zejména: