Poplatky za delší studium | Elsa ČVUT
Poplatky za delší studium

STUDENT

Studentem se specifickými potřebami je ten, jemuž dopady jeho obtíží, onemocnění či postižení brání standardním způsobem realizovat činnosti související se studiem. Středisko ELSA poskytuje své služby studentům se specifickými potřebami po evidenci, především na začátku akademického roku, v odůvodněných případech v průběhu semestru, nejpozději však před začátkem zkouškového období.

Student při evidenci předloží jeden z uznatelných dokladů. Po určení jeho specifických potřeb, a zařazení do odpovídající kategorie studentů se specifickými potřebami, jsou stanovena servisní opatření, která zajišťují zpřístupnění studia. Následně je mezi studentem a Střediskem uzavřena dohoda upravující způsob zpřístupnění studia.

Poplatky za delší studium

Studenti se specifickými potřebami, kteří jsou registrovaní ve Středisku ELSA, mají možnost žádat o prominutí či snížení poplatku. V případě, že je student vyřazen z registrace Střediska ELSA (na základě odstoupení od Dohody o poskytování servisních opatření studentovi se specifickými potřebami na ČVUT), pozbývá této možnosti.

Jak se vypočítává výše poplatku za delší studium?

–  Výše poplatku za delší studium je stanovena zvlášť pro každý akademický rok. Výši poplatků zveřejní pro následující akademický rok rektor ve veřejné části internetových stránek ČVUT nejpozději poslední den lhůty stanovené pro podávání přihlášek ke studiu. Stanovení výše poplatků za studium pro konkrétní akademický rok najdete na https://www.cvut.cz/poplatky-spojene-se-studiem

– Výše poplatku je na různých oborech a fakultách různá. Vypočítává se s přihlédnutím ke koeficientu  ekonomické náročnosti oboru. Seznam studijních oborů s koeficienty ekonomické náročnosti najdete na https://www.cvut.cz/studijni-programy-a-obory v odkazech na Bc. či Mgr. studium vždy na konci stránky.

Jak se dozvím, že mám platit poplatek za delší studium?

  • Během studia jsou studenti upozorněni v elektronickém informačním systému KOS pomocí výpočtu dní, které zbývají do zavedení poplatku za delší studium.
  • Informaci o výměru – výši poplatku za studium obdržíte poštou v režimu „do vlastních rukou“ na adresu uvedenou v KOSu. V okamžiku převzetí tohoto dopisu je škola informována poštou o datu převzetí a začíná se počítat termín 30ti dnů, kdy je možnost odvolání proti výměře.

Jaké jsou lhůty při výměře poplatku a odvolání proti jeho stanovení?

  • Rozhodnutí o vyměření poplatku nabývá právní moci po 30 dnech od oznámení (doručení/převzetí na poště) rozhodnutí, pokud se ve správním řízení poplatník proti němu neodvolá.
  • Pokud se chcete odvolat, máte na to 30 dní

Co mám napsat do odvolání?

  • Studenti evidováni v systému podpory SSP zaškrtnou bod 7. specifické potřeby; do textu napíší „Z důvodu mojí evidence ve Středisku ELSA a vzhledem k mým specifickým potřebám žádám o …“.
  • K odvolání připojte jako přílohu vyjádření Střediska ELSA.

Jak se podává odvolání proti vyměření poplatku za studium?

  • Odvolat se lze proti Rozhodnutí o vyměření poplatku písemně ve lhůtě 30 dnů od jeho oznámení.
  • Poučení o možnosti podat odvolání naleznete ve svém Rozhodnutí o vyměření poplatku, které jste obdrželi a převzali.
  • Odvolání včetně žádosti o prominutí, snížení poplatku, odložení splatnosti nebo rozložení poplatku na splátky lze zaslat poštou nebo doručit prostřednictvím podatelny příslušné fakulty