Vizualizační a zapisovatelský servis | Elsa ČVUT
Vizualizační a zapisovatelský servis

STUDENT

Studentem se specifickými potřebami je ten, jemuž dopady jeho obtíží, onemocnění či postižení brání standardním způsobem realizovat činnosti související se studiem. Středisko ELSA poskytuje své služby studentům se specifickými potřebami po evidenci, především na začátku akademického roku, v odůvodněných případech v průběhu semestru, nejpozději však před začátkem zkouškového období.

Student při evidenci předloží jeden z uznatelných dokladů. Po určení jeho specifických potřeb, a zařazení do odpovídající kategorie studentů se specifickými potřebami, jsou stanovena servisní opatření, která zajišťují zpřístupnění studia. Následně je mezi studentem a Střediskem uzavřena dohoda upravující způsob zpřístupnění studia.

Modifikace studijních podmínek

 • Časová kompenzace
 • Individuální výuka
 • Nácvik prostorové orientace
 • Osobní asistence
 • Studijní asistence
 • Tlumočnický servis
 • Vizualizační a zapisovatelský servis
 • Žádost o modifikaci studijních podmínek
 • Course modification form for students

 • Vizualizační a zapisovatelský servis

  Vizualizační a zapisovatelský servis je souhrn opatření, která kompenzují smyslové specifikum sluchově postižených uživatelů verbálního jazyka, případně i znakového jazyka, nebo která kompenzují fyzická omezení při písemném záznamu mluveného projevu v případě pohybově postižených.

  V případě studentů se sluchovým postižením se jedná o simultánní vizualizační zápis – přepis (písemný záznam mluvené řeči, který probíhá v reálném čase). V podobě tzv. simultánního přepisu slouží k převedení mluveného projevu vyučujícího či ostatních studentů do textu v psané formě (elektronické). Přepis může probíhat za přímé účasti přepisovatele na výuce či distančně s využitím připojení přes internet. Při zajištění simultánního zápisu středisko spolupracuje s Centrem zprostředkování simultánního přepisu.

  Ve druhém případě jde o obsahový zápis (jako forma studijních poznámek), je to služba, která je určena k záznamu učiva, které prezentuje vyučující v rámci výuky. Je zajišťován nejčastěji spolužáky formou tzv. obsahového zápisu. Jednotlivé zápisy jsou v elektronické podobě archivovány ve Středisku ELSA.