Vizualizační a zapisovatelský servis | Elsa ČVUT
Vizualizační a zapisovatelský servis

STUDENT

Středisko ELSA poskytuje své služby studentům se specifickými potřebami po evidenci, především na začátku akademického roku, v odůvodněných případech v průběhu semestru, nejpozději však před začátkem zkouškového období.

Student při evidenci předloží jeden z uznatelných dokladů. Po určení jeho specifických potřeb, a zařazení do odpovídající kategorie studentů se specifickými potřebami, jsou stanovena servisní opatření, která zajišťují zpřístupnění studia. Následně je mezi studentem a Střediskem uzavřena dohoda upravující způsob zpřístupnění studia.

Modifikace studijních podmínek

 • Časová kompenzace
 • Individuální výuka
 • Nácvik prostorové orientace
 • Osobní asistence
 • Studijní asistence
 • Tlumočnický servis
 • Vizualizační a zapisovatelský servis
 • Žádost o modifikaci studijních podmínek

 • Vizualizační a zapisovatelský servis

  Vizualizační a zapisovatelský servis je souhrn opatření, která kompenzují smyslové specifikum sluchově postižených uživatelů verbálního jazyka, případně i znakového jazyka, nebo která kompenzují fyzická omezení při písemném záznamu mluveného projevu v případě pohybově postižených.

  V případě studentů se sluchovým postižením se jedná o simultánní vizualizační zápis – přepis (písemný záznam mluvené řeči, který probíhá v reálném čase). V podobě tzv. simultánního přepisu slouží k převedení mluveného projevu vyučujícího či ostatních studentů do textu v psané formě (elektronické). Přepis může probíhat za přímé účasti přepisovatele na výuce či distančně s využitím připojení přes internet. Při zajištění simultánního zápisu středisko spolupracuje s Centrem zprostředkování simultánního přepisu.

  Ve druhém případě jde o obsahový zápis (jako forma studijních poznámek), je to služba, která je určena k záznamu učiva, které prezentuje vyučující v rámci výuky. Je zajišťován nejčastěji spolužáky formou tzv. obsahového zápisu. Jednotlivé zápisy jsou v elektronické podobě archivovány ve Středisku ELSA.