Tlumočnický servis | Elsa ČVUT
Tlumočnický servis

STUDENT

Studentem se specifickými potřebami je ten, jemuž dopady jeho obtíží, onemocnění či postižení brání standardním způsobem realizovat činnosti související se studiem. Středisko ELSA poskytuje své služby studentům se specifickými potřebami po evidenci, především na začátku akademického roku, v odůvodněných případech v průběhu semestru, nejpozději však před začátkem zkouškového období.

Student při evidenci předloží jeden z uznatelných dokladů. Po určení jeho specifických potřeb, a zařazení do odpovídající kategorie studentů se specifickými potřebami, jsou stanovena servisní opatření, která zajišťují zpřístupnění studia. Následně je mezi studentem a Střediskem uzavřena dohoda upravující způsob zpřístupnění studia.

Modifikace studijních podmínek

 • Časová kompenzace
 • Individuální výuka
 • Nácvik prostorové orientace
 • Osobní asistence
 • Studijní asistence
 • Tlumočnický servis
 • Vizualizační a zapisovatelský servis
 • Žádost o modifikaci studijních podmínek
 • Course modification form for students

 • Tlumočnický servis

  Zajištění překladu mluveného projevu vyučujícího či ostatních studentů do znakového jazyka. Tlumočení může probíhat formou přímé účasti tlumočníka na výuce či distančně s využitím připojení přes internet. K zajištění kvalitního tlumočení jsou žádány od vyučujících podklady k výuce – anotace či klíčová slova, která tlumočník zpracovává do odborné terminologie. Tlumočnický servis je určen výhradně studentům se sluchovým postižením, kteří jsou uživateli znakového jazyka. Při zajištění vysoké úrovně tlumočení Středisko ELSA spolupracuje s Českou komorou tlumočníků znakového jazyka a Centrem zprostředkování tlumočníků pro neslyšící.