Mapování objektů | Elsa ČVUT
Mapování objektů

BEZBARIÉROVÉ ČVUT

Právo na svobodný pohyb občanů, které je realizováno mimo jiné budováním bezbariérového prostředí
a odstraňováním stávajících bariér, patří k nezbytným předpokladům úspěšného začlenění občanů se zdravotním postižením do společnosti. Usilujeme o to, aby také naši studenti mohli toto právo v každodenním životě na škole uplatňovat, a to v maximálně dosažitelné míře.

Cílem projektu Bezbariérové ČVUT je architektonicko-stavební zpřístupnění vysokoškolského vzdělání a prostředí osobám se zdravotním postižením.

Mapování objektů

 • Indukční smyčky
 • Orientační hlasové majáčky
 • Trasy
 • V rámci projektu Bezbariérové ČVUT provádíme průběžné mapování bariér v objektech ČVUT.

  Jedná se o několik desítek výukových, ubytovacích, stravovacích a dalších objektů a prostorů v Praze a v Kladně. Jejich aktuální přístupnost stále ověřujeme. Během mapování se věnujeme zejména vstupům do objektů, uspořádání interiérů a jejich vybavení (výtahy a další zdvihací zařízení, sociální zázemí, vizuálně kontrastní prvky či možnost indukčního poslechu). Dále sledujeme pěší přístupové trasy od nejbližších zastávek MHD a také možnost parkování, a to nejen na vyhrazených místech. Na základě zjištěných skutečností pak hodnotíme celkovou přístupnost objektu.

  Mapování objektů ČVUT probíhá zejména na základě požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., Vyhláška o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Zde je definována skupina osob s různými typy postižení, jejichž potřeby jsou zohledněny v mapování.

  Pro osoby s omezením pohybu jsou mapované objekty dále rozděleny do 3 základních kategorií podle Metodiky kategorizace přístupnosti objektů pro osoby se ZP a jsou jim dle míry přístupnosti přiřazeny 3 základní piktogramy v semaforové barevnosti, které slouží uživatelům jako první informační filtr, viz níže. Protože má ovšem každý člověk (nejen se ZP) vlastní specifické potřeby, jsou základní piktogramy doplněny podrobným slovním popisem a doplňkovými piktogramy tak, aby si mohl každý uživatel sám konkrétně vyhodnotit, do jaké míry je daný objekt pro něho skutečně přístupný či nikoli.

  Metodika Kategorizace vznikla ve spolupráci institucí a organizací z celé ČR za podpory Ministerstva pro místní rozvoj. Pokud bychom totiž chtěli bariérovost či bezbariérovost jednotlivých objektů hodnotit pouze podle současné platné legislativy, pak bychom mohli jako zcela přístupnou označit jen hrstku objektů. Více informací nejen o Kategorizaci lze nalézt na stránkách projektu Přes bariéry.

  Pro osoby s postižením zraku byly zmapovány klíčové trasy v rámci dejvického kampusu, vždy od stanice metra Dejvická k vybraným objektům, dále trasa od stanice metra a zastávky tramvaje Národní třída k Betlémské kapli a trasa od stanice metra a zastávky tramvaje Karlovo náměstí k budově FJFI (ve které sídlí také Středisko ELSA). Dále byly u vstupů do některých objektů ČVUT osazeny orientační hlasové majáčky. V neposlední řada byly veškeré prosklené plochy a různé výškové úrovně opatřeny vizuálně kontrastním značením (např. jednotlivé stupně, nástupní a výstupní schodišťové stupně i další možné překážky v pohybu).

  Pro osoby s postižením sluchu byly zmapovány indukční smyčky v posluchárnách a učebnách, dále na vrátnicích, recepcích a ve výtazích.

  Základní piktogramy:

  Objekty/prostory přístupné

  • Přístupný je celý objekt nebo jeho větší část alespoň s 1 bezbariérovým vstupem. Návštěva je možná nejlépe bez předchozí domluvy, vlastními silami či za pro uživatele běžných podmínek, případně s využitím pomoci, kterou je možné na místě samostatně zajistit.
  • Rampy (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 m maximálně 12,5 %, při délce do 9 m maximálně 8 %. Šířka pevných ramp je minimálně 1,1 c.
  • Dveře a průchody jsou široké minimálně 80 cm, platí i pro vstupní (hlavní) křídlo dvoukřídlých dveří. Výška prahů je maximálně 2 cm.
  • Samoobslužný výtah má rozměry minimálně: šířka dveří 80 cm, vnitřní rozměr kabiny: šířka 1 m x hloubka 1,25 m. Objekty se šikmou nebo svislou plošinou nevyhodnocujeme jako objekty přístupné (plošina vyžaduje v naprosté většině případů dopomoc, obsluha je celkově složitější, často nesplňuje požadavky na dostatečné rozměry a nosnost, komplikací je i nepřiměřeně dlouhá doba jízdy nebo nutnost držet nepřetržitě stisknuté tlačítko ovladače).
  • K dispozici je tzv. přístupná toaleta nebo v případě, že jsou všechny ostatní požadavky na přístupnost naplněny, alespoň tzv. částečně přístupná toaleta.
  • Povrchy a sklon komunikací v objektu a jeho bezprostředním okolí výrazněji nekomplikují pohyb na vozíku.

  Objekty/prostory částečně přístupné

  • Přístupná je jen část objektu nebo objekt nenaplňuje některé z požadavků uvedených u objektu přístupného. Popis nesplněných požadavků je uveden v textu.
  • Rampy a ližiny (mobilní i pevné) před vstupem i uvnitř objektu mají sklon při délce do 3 m maximálně 16,5 %, při délce do 9 m maximálně 12,5 %. Šířka pevných ramp je minimálně 1,1 m.
  • Dveře a průchody jsou široké minimálně 70 cm. Výška prahů je maximálně 7 cm.
  • Výtah má rozměry minimálně: šířka dveří 70 cm, vnitřní rozměr kabiny: šířka 1 m x hloubka 1,1 m.
  • Plošina má rozměry minimálně: šířka dveří 70 cm, přepravní plocha: šířka 70 cm x hloubka 90 cm. Informace o nosnosti jsou uvedeny v doplňujícím textu.
  • Přístupnost toalet není rozhodujícím faktorem. Vzhledem ke stávající přístupnosti prostředí v ČR by požadavek na existenci alespoň částečně přístupné toalety u objektů částečně přístupných znamenal přeřazení velké části objektů k objektům nepřístupným.
  • Před vstupem do objektu je maximálně 1 stupeň bez řešení k jeho překonání.

  Objekty/prostory obtížně přístupné nebo nepřístupné

  • Přístup nebo pohyb po objektu je zvlášť komplikovaný (kombinace různých důvodů).

  Mapování toalet a piktogramy toalet:

  Protože mapujeme zejména objekty, ve kterých probíhá výuka a předpokládá se v nich delší pobyt uživatelů, věnujeme speciální pozornost přístupnosti hygienického zázemí – zejména toaletám, které mají vlastní kategorie přístupnosti (viz níže), ale mapujeme také šatny a umývárny dle druhu objektu.

  Toalety dělíme, stejně jako celé objekty, podle míry přístupnosti do 3 základních kategorií:

  Přístupná toaleta

  • Nachází se v dámských toaletách (případně v dámských i pánských) nebo je umístěna samostatně.
  • Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou široké minimálně 80 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
  • Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 1,6 cm x hloubka 1,6 cm.
  • Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 80 cm.
  • U mísy jsou madla, toaletní papír je v dosahu osoby sedící na míse.
  • Pod umyvadlem je dostatečný prostor pro podjetí vozíku.
  • Manipulační prostor v kabině není omezený dalším zařízením toalety.
  • V případě, že se toaleta zamyká, je uvedena informace o způsobu jejího otevření.

    Částečně přístupná toaleta

  • Nachází se v dámských toaletách (případně pánských) nebo je umístěna samostatně.
  • Vstupní dveře kabiny i všechny přístupy k ní jsou široké minimálně 70 cm. Dveře se otevírají směrem ven z kabiny.
  • Rozměry kabiny jsou minimálně: šířka 1,4 cm x hloubka 1,4 cm.
  • Manipulační prostor musí být umístěný proti dveřím.
  • Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je minimálně 70 cm.
  • V případě, že se toaleta zamyká, je uvedena informace o způsobu jejího otevření.

    Obtížně přístupná nebo nepřístupná toaleta (běžná toaleta)

  • Jedná se o běžnou toaletu nebo toaletu upravenou, která má jeden nebo více nedostatků.
  • Nedostatečný rozměr kabiny (šířka a/nebo hloubka méně než 1,4 cm).
  • Dveře kabiny mají nevyhovující šířku (méně než 70 cm), nebo se otevírají směrem dovnitř.
  • Nevyhovující dispozice kabiny.
  • Přístup k míse z boku (boční přístup k míse) je méně než 70 cm.

  Doplňkové piktogramy:

      Obtížný povrch ANO / NE

      Obtížný sklon ANO / NE

      Bezbariérový vstup hlavním vchodem ANO / NE

      Bezbariérový vstup bočním vchodem ANO / NE

      Schody ANO / NE

      Točité schodiště ANO / NE

      Výtah běžný ANO / NE

      Plošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu ANO / NE

      Ližiny nebo rampa ANO / NE

      Úzké dveře ANO / NE