Realizace modifikací | Elsa ČVUT
Realizace modifikací

VYUČUJÍCÍ

Vyučujícím na ČVUT nabízíme odborné konzultace a semináře týkající se způsobů modifikace výuky i ověřování znalostí studentů se specifickými potřebami.

Nutná individuální modifikace studia vychází z práva na vzdělání. Vyučujícím ani univerzitě nepřísluší posuzovat, zda se daný student může uplatnit v praxi. Povinností univerzity je umožnit studentům se specifickými potřebami adekvátní podmínky pro zdárné plnění studijních povinností.

Realizace modifikací

Podpůrná opatření a služby, které jsou poskytovány studentům se specifickými potřebami vycházejí z metodického pokynu MŠMT. Jejich výčet a možnou formu realizace uvádíme zde:

Časová kompenzace
Nejčastěji realizovanou modifikací je časová kompenzace ve smyslu navýšení časového limitu v situacích, kde je takový limit stanoven. Většinou bývá využit při písemných zkouškách (zápočtech, apod.), samozřejmostí by mělo být navýšení času i při písemné přípravě na ústní zkoušku.
Záměrem časové kompenzace je vyrovnat ztížené možnosti práce s textem, umožnit využití asistivních technologií, nabídnout možnost relaxace či obnovení psychických sil v případě studentů s obtížemi v oblasti pozornosti. Navýšení času se může lišit na základě charakteristiky aktivit, na které se vztahuje.

Individuální výuka
Individuální výuka stojí mimo studijní plán a rozvrh. Je to taková výuka, kdy se jeden vyučující věnuje pouze jednomu studentovi, jehož specifické potřeby vyžadují způsob práce, kterého není možné docílit při běžné skupinové výuce. Zahrnuje takové postupy, díky kterým student může dosáhnout stejné kvality a šíře znalostí jako studenti bez znevýhodnění. Může být vedena interními zaměstnanci ČVUT i externími spolupracovníky Střediska ELSA.
Vyučujícímu, který vede individuální výuku, může být poskytnuta finanční odměna ze zdrojů Střediska ELSA.

Organizační opatření
Týkají se úprav místa, času, způsobu plnění studijních povinností. Příkladem může být:
– zajištění speciálního vybavení učebny (speciální židle),
– úprava světelných nebo akustických podmínek,
– změny v rozpisu výuky či zkoušení,
– změny v harmonogramu odevzdávání úkolů a projektů,
– využití kompenzačních pomůcek či technického vybavení.

Protože jsme si vědomi náročnosti takových úprav, nabízíme možnost realizace zkoušky v prostorách našeho střediska, nebo nabízíme zajištění dozoru při alternativních termínech zkoušení.

Osobní asistence
Cílem je pomoci studentovi překonat omezení při sebeobsluze, chůzi a dalších fyzických aktivitách ve výuce nebo se studiem souvisejících (např. stravování a ubytování v zařízeních školy či docházka na výuku); zahrnuje především průvodcovské služby, pomoc při administrativních činnostech či technickou pomoc se závěrečnou formální úpravou složitějších dokumentů. Součástí je i redakce závěrečných prací studentů.

Prostorová orientace
Služba studentovi zajišťuje nácvik samostatného a bezpečného pohybu v neznámém prostředí výukových a souvisejících prostor, a to především před zahájením a na začátku studia, respektive na počátku jednotlivých semestrů.

Přepisovatelský servis
V podobě tzv. simultánního přepisu slouží k převedení mluveného projevu vyučujícího či ostatních studentů do textu v psané formě (elektronické). Přepis může probíhat za přímé účasti přepisovatele na výuce či distančně s využitím připojení přes internet.

Režijní opatření
Jedná se o široké spektrum služeb poskytovaných na základě individuální situace a potřeb studenta, konkrétně např. studijní poradenství, podpora při tvorbě individuálního studijního plánu, potvrzení zdravotního stavu pro vnitřní potřebu univerzity či jednání s vyučujícími a představiteli fakult. Součástí je i zajištění studijních materiálů – prezentací a dalších podkladů či zdrojů pro studium.

Studijní asistence
Služba umožňující kompenzovat studentovi ve výuce omezení daná jeho zdravotním stavem. Využívá se v situaci kdy nelze použít běžné kompenzační pomůcky, např. alternativní zprostředkování vjemů, pomoc při orientaci či asistence při práci s přístrojovým vybavením. Může být zajištěna spolužáky, vyučujícími, doktorandy, apod.

Součástí studijní asistence je také nácvik studijních a pracovních strategií realizovaný pracovníky Střediska ELSA. Jeho cílem je dosažení co možná největší míry samostatnosti studenta s využitím kompenzačních technik nebo pomůcek.

Tlumočnický servis
Zajištění překladu mluveného projevu vyučujícího či ostatních studentů do znakového jazyka. Tlumočení může probíhat formou přímé účasti tlumočníka na výuce či distančně s využitím připojení přes internet. K zajištění kvalitního tlumočení jsou žádány od vyučujících podklady k výuce – anotace či klíčová slova, která tlumočník zpracovává do odborné terminologie

Zapisovatelský servis
Je služba, která je určena k záznamu učiva, které prezentuje vyučující v rámci výuky. Je zajišťován nejčastěji spolužáky formou tzv. obsahového zápisu. Jednotlivé zápisy jsou v elektronické podobě archivovány ve Středisku ELSA.

Zpracování studijní literatury
Adaptace, případně digitalizace publikací, studijních materiálů, testů apod. do podoby odpovídající po formální stránce speciálním potřebám konkrétních studentů (např. zvětšený text, tisk v Braillově písmu, elektronický editovatelný dokument). Je zajišťováno pracovníky Střediska ELSA.