Stipendia | Elsa ČVUT
Stipendia

STUDENT

Studentem se specifickými potřebami je ten, jemuž dopady jeho obtíží, onemocnění či postižení brání standardním způsobem realizovat činnosti související se studiem. Středisko ELSA poskytuje své služby studentům se specifickými potřebami po evidenci, především na začátku akademického roku, v odůvodněných případech v průběhu semestru, nejpozději však před začátkem zkouškového období.

Student při evidenci předloží jeden z uznatelných dokladů. Po určení jeho specifických potřeb, a zařazení do odpovídající kategorie studentů se specifickými potřebami, jsou stanovena servisní opatření, která zajišťují zpřístupnění studia. Následně je mezi studentem a Střediskem uzavřena dohoda upravující způsob zpřístupnění studia.

Stipendia

Sociální stipendium

Je poskytované v případě tíživé sociální situace studenta. Sociální stipendium má charakter sociální dávky. Přiznává se studentům, kteří prokáží potvrzením vydaným orgánem státní sociální podpory (sociálního úřadu), že příjem rodiny studenta nepřekročil 1,5 násobek životního minima počítáno dle metodiky pro přídavky na dítě. O stipendium je třeba požádat na studijním odd. fakulty. Sociální stipendia se nezapočítávají do příjmů rodiny pro výpočet sociálních dávek a jsou osvobozena od daně z příjmů. Ztratit nárok na sociální stipendium může student v těchto případech: přerušení studia, neúspěšné ukončení více než dvou studií, běžící lhůta podmínečného vyloučení.

Více informací

Ubytovací stipendium

O stipendium není třeba žádat, informační systém automaticky vyhodnotí, zda splňujete kriteria a stipendium Vám může být posláno přímo na Váš účet. Stav nároku na ubytovací stipendium si můžete po přihlášení ověřit na private.cvut.cz. Výplata ubytovacích stipendií je prováděna zpětně čtvrtletně. Ubytovací stipendia se nezapočítávají do příjmů rodiny pro výpočet sociálních dávek a jsou osvobozena od daně z příjmů.

Více informací

Účelové stipendium

Poskytuje ČVUT např. studentům v tíživé sociální situaci jako sociální příspěvek dle stipendijního řádu ČVUT, článek 4. Studenti se specifickými potřebami mohou žádat o příspěvek na pokrytí nákladů na pořízení speciálních asistivních technologií nebo pomůcek, které jsou nezbytné pro jejich studium. Účelové stipendium může být přiznáno jako jednorázové nebo jako měsíční částka vyplácená po stanovenou dobu akademického roku. Účelová stipendia přiznává děkan, nebo rektor na základě žádosti studenta nebo návrhu rektora, děkana, prorektorů nebo proděkanů a vedoucích pracovišť. Účelové stipendium může být přiznáno i opakovaně.

Více informací

MIMOŠKOLNÍ ZDROJE

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové

Stipendia pro vysokoškoláky s hendikepem do 26 let.

Více informací

Nadace Charty 77 – Konto BARIÉRY

Stipendia pro vysokoškoláky s těžkým zdravotním hendikepem.

Více informací

Nový start – pomoc těm, kterým se v posledních 18 měsících stal úraz nebo došlo k nevratným změnám jejich zdravotního stavu.

Více informací

Nadace Komerční banky, a. s. – Jistota

Stipendia pro studenty magisterského studia s hendikepem.

Více informací

Nadace Sophia

Stipendia pro vysokoškoláky s hendikepem.

Více informací

Nadační fond Českého rozhlasu – Světluška

Stipendia pro vysokoškoláky s těžkým zrakovým postižením.

Více informací

ERASMUS

Příspěvek na zvýšené náklady na pobyt při studiu na zahraniční vysoké škole v rámci projektu ERASMUS.

Více informací