ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTLegislativa

Základní předpisy

Doplňující předpisy

Uplatňování předpisů

Literatura

Ostatní zdroje

Základní předpisy

Za základní legislativní předpisy v oblasti odstraňování architektonických i jiných bariér lze považovat:

 

Stavební zákon v § 169 odst. 1 stanoví, že právnické osoby, fyzické osoby a příslušné orgány veřejné správy jsou povinny při územně plánovací a projektové činnosti, při povolování, provádění, užívání a odstraňování staveb respektovat záměry územního plánování a obecné požadavky na výstavbu stanovené prováděcími právními předpisy. Podle § 2 odst. 2 písm. e) patří mezi obecné požadavky na výstavbu také požadavky na bezbariérové užívání staveb. Tato obecná právní odpovědnost je pro jednotlivé právnické a fyzické osoby činné ve výstavbě specifikována v příslušných zvláštních ustanoveních. Ve vztahu k požadavkům na bezbariérové užívání staveb se jedná zejména o odpovědnost projektanta a vlastníka stavby.

Projektant podle § 159 odst. 2 stavebního zákona odpovídá mimo jiné za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace. Je rovněž povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu, tj. včetně požadavků na bezbariérové užívání staveb. Podle § 154 odst. 1 písm. a) stavebního zákona je vlastník stavby povinen mimo jiné řádně udržovat stavbu po celou dobu její existence. Dále § 132 odst. 3 písm. e) stavebního zákona stanoví, že veřejným zájmem se rozumí požadavek, aby byly na stavbě anebo na stavebním pozemku odstraněny závady bezbariérového užívání stavby.

Bezbariérová vyhláška č. 398/2009 Sb., v gesci Ministerstva pro místní rozvoj ČR, stanovuje konkrétní technické požadavky na bezbariérové užívání staveb. Podle § 2 odst. 1 Platí vyhláška v plném rozsahu pro vyjmenované druhy novostaveb. Ustanovení bezbariérové vyhlášky se podle § 2 odst. 2 uplatní též u změn dokončených staveb (nástavby, přístavby a stavební úpravy) a změn v užívání staveb, pokud to závažné územně technické nebo stavebně technické důvody nevylučují. U staveb, které jsou kulturními památkami, se podle § 2 odst. 3 ustanovení této vyhlášky použijí s ohledem na zájmy státní památkové péče. Doplňme, že v České republice není stanovena obecná povinnost odstraňovat bariéry ve stávajících stavbách.

Doplňující předpisy

Prováděcí právní předpisy

Seznam ČSN, které souvisejí s některými ustanoveními

Dále k problematice bezbariérového užívání staveb jako pracovní pomůcku odbor stavebního řádu MMR doporučuje

Uplatňování předpisů

Jelikož stavební zákon ani bezbariérová vyhláška nemají přímý dopad na odstraňování stávajících bariér, nezbývá než písemně žádat vlastníka stavby o odstranění případných orientačních a bezpečnostních rizik pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Měli bychom však být při projednávání a prosazování úprav připraveni k určitým ústupkům, neboť stávající podmínky, zejména ve starších budovách, mnohdy přinášejí řadu technických omezení. Naopak při nečinnosti vlastníka stavby a jeho neodůvodnělé nevůli k úpravám lze poukázat na rovný přístup k právu na vzdělání, mající oporu v ústavním pořádku České republiky, nebo na obecnou prevenční odpovědnost ve smyslu občanského zákoníku, která zakládá nárok na náhradu za způsobenou škodu. Poukázat lze také na veřejný zájem, kterým se rozumí mimo jiné požadavek, aby stavba neohrožovala život a zdraví osob a jejich bezpečnost, popřípadě nezpůsobovala jiné škody či ztráty podle § 132 odst. 3 písm. c) stavebního zákona. Oporu je možné nalézt také v zákoně č. 48/2013 Sb., který mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, a v zákoně č. 198/2009 Sb. o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací (antidiskriminační zákon).

Při aplikování bezbariérové vyhlášky do praxe je třeba si všímat především takových ustanovení, která se přímo dotýkají prostředí školy a mohou mít vliv na její studenty i zaměstnance.

Parkovací plochy podle § 4 odst. 2 bezbariérové vyhlášky musí splňovat určený podíl bezbariérových parkovacích míst. Požadavky na přístupy do všech druhů bezbariérových staveb stanoví § 5.

Stavbou občanského vybavení se podle § 6 odst. 1 písm. f) rozumí mimo jiné stavba škol a školských zařízení. Všechny stavby občanského vybavení se posuzují podle § 6 až 9 vyhlášky. Stavby občanského vybavení podle § 6 odst. 2 až 4 musí být bezbariérové v částech určených pro užívání veřejností.

Stavby vysokých škol musí dále podle § 8 odst. 6 mít bezbariérové prostory pro studenty; z věcného hlediska se jedná o vstupy, chodby, výtahy, posluchárny a hygienická zařízení. Posluchárny se posuzují jako prostory pro shromažďování a platí pro ně ustanovení § 8 odst. 1 a 2.

Bezbariérové prostředí platí také pro stavby menz a vysokoškolských kolejí. U stavby vysokoškolských kolejí musí být splněn určený podíl bezbariérových pokojů podle § 8 odst. 3. Bezbariérové řešení platí také pro součásti a příslušenství pokoje jako je hygienický prostor a případná kuchyňka.

Literatura

Ostatní zdroje

Zpět na na začátek stránky
Zpět na Bezbariérové ČVUT
Zpět na úvodní stránku

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz