ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTSlužby střediska

Studentům ČVUT se specifickými potřebami poskytujeme služby nezbytné pro plnohodnotné studium, které svou skladbou, kvalitou i přiměřeností respektují závazná pravidla a standardy MŠMT.

Nedílnou součástí poskytovaných služeb je poradenství a pomoc v rozsahu, jaký zaručí, že student službu efektivně využije a bude rozumět její povaze v kontextu svého studia.

Zaručujeme rovněž dostupnost technických prostředků zohledňujících typ studentova zdravotního znevýhodnění, včetně možnosti zápůjček vybraných zařízení.

 

Studenti se zrakovým postižením

Kromě časové kompenzace při skládání zkoušek mají studenti se zrakovým postižením nárok na následující služby:

 

Studenti se sluchovým postižením

Kromě časové kompenzace při skládání zkoušek mají studenti se sluchovým postižením nárok na následující služby:

Uživatelům znakového jazyka zajišťujeme také:

 

Studenti s pohybovým postižením

Studenti s pohybovým postižením mají nárok na následující služby:

Studenti s postižením horních končetin mají kromě časové kompenzace při skládání zkoušek nárok na:

Studentům s postižením dolních končetin nabízíme také pomoc při prostorové orientaci. Informace o přístupnosti jednotlivých budov školy jsou soustředěny v sekci BEZBARIÉROVÉ ČVUT.

 

Studenti se specifickou poruchou učení

Středisko Elsa zajišťuje diagnostiku specifických poruch učení studentům, kteří pociťují obtíže při studiu, které by mohly být způsobeny dyslexií či jinou poruchou učení.

Studentům se SPU poskytujeme kromě časové kompenzace při skládání zkoušek také:

Po dobu studia můžeme studentovi s SPU zapůjčit mimo jiné speciální software pro usnadnění práce s textem ClaroRead.

 

Studenti s poruchou autistického spektra

Kromě časové kompenzace při skládání zkoušek a pomoci při prostorové orientaci mají studenti s poruchou autistického spektra nárok na následující služby:

 

Studenti s jinými obtížemi

Do této kategorie jsou zařazováni ti studenti, kterým jiná psychická porucha či onemocnění, včetně neautistických neurovývojových poruch, tj. narušených jazykových, řečových a jiných komunikačních schopností, nebo chronické somatické onemocnění objektivně brání standardním způsobem plnit studijní povinnosti nebo si žádají organizačních opatření ze strany školy.

Kromě časové kompenzace při skládání zkoušek a pomoci při prostorové orientaci mají tito studenti nárok na následující služby:

Zpět na na začátek stránky
Zpět na Pro studenty
Zpět na úvodní stránku

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz