ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTMapování bariér

V rámci projektu Bezbariérové ČVUT provádíme již několik let průběžné mapování bariér v objektech ČVUT.

Celkem jsme dosud zmapovali několik desítek výukových, ubytovacích, stravovacích a dalších objektů a prostorů v Praze a v Kladně. Jejich aktuální přístupnost stále ověřujeme. Během mapování se věnujeme zejména vstupům do objektů, uspořádání interiérů a jejich vybavení (výtahy a další zdvihací zařízení, sociální zázemí, vizuálně konstrastní prvky či možnost indukčního poslechu). Dále sledujeme pěší přístupové trasy od nejbližších zastávek MHD a také možnost parkování, a to nejen na vyhrazených místech. Na základě zjištěných skutečností pak hodnotíme celkovou přístupnost objektu.

Mapování provádí Ing. arch. Jana Zezulová, Ph.D. a Ing. arch. Veronika Beštáková, Ph.D.

 

Účel mapování:

 

Metodika mapování a vyhodnocování bariér:

mapování objektů ČVUT probíhá zejména na základě požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. Zde je definována skupina osob s různými typy postižení, jejichž potřeby jsou zohledněny v mapování.

Pro osoby s omezením pohybu jsou mapované objekty dále rozděleny do 3 základních kategorií podle Metodiky kategorizace přístupnosti objektů pro osoby se ZP a jsou jim dle míry přístupnosti přiřazeny 3 základní piktogramy v semaforové barevnosti, které slouží uživatelům jako první informační filtr, viz níže. Protože má ovšem každý člověk (nejen se ZP) vlastní specifické potřeby, jsou základní piktogramy doplněny podrobným slovním popisem a doplňkovými piktogramy tak, aby si mohl každý uživatel sám konkrétně vyhodnotit, do jaké míry je daný objekt pro něho skutečně přístupný či nikoli.

Metodika Kategorizace vznikla ve spolupráci institucí a organizací z celé ČR za podpory Ministerstva pro místní rozvoj. Pokud bychom totiž chtěli bariérovost či bezbariérovost jednotlivých objektů hodnotit pouze podle současné platné legislativy, pak bychom mohli jako zcela přístupnou označit jen hrstku objektů. Více informací nejen o Kategorizaci lze nalézt na stránkách projektu Přes bariéry.

Pro osoby s postižením zraku byly zmapovány klíčové trasy v rámci dejvického kampusu, vždy od stanice metra Dejvická k vybraným objektům, dále orientační hlasové majáčky u vstupů do objektů a také vizuálně konstrastní značení prosklených ploch a různých výškových úrovní (jednotlivé stupně, nástupní a výstupní schodišťové stupně i další možné překážky v pohybu).

Pro osoby s postižením sluchu byly zmapovány indukční smyčky v posluchárnách a učebnách, dále na vrátnicích, recepcích a ve výtazích.

 

Základní piktogramy:

  Objekty/prostory přístupné

  Objekty/prostory částečně přístupné

  Objekty/prostory obtížně přístupné nebo nepřístupné

 

Mapování toalet a piktogramy toalet:

Protože mapujeme zejména objekty, ve kterých probíhá výuka a předpokládá se v nich delší pobyt uživatelů, věnujeme speciální pozornost přístupnosti hygienického zázemí - zejména toaletám, které mají vlastní kategorie přístupnosti (viz níže), ale mapujeme také šatny a umývárny dle druhu objektu.

Toalety dělíme, stejně jako celé objekty, podle míry přístupnosti do 3 základních kategorií:

  Přístupná toaleta

  Částečně přístupná toaleta

  Obtížně přístupná nebo nepřístupná toaleta (běžná toaleta)

 

Doplňkové piktogramy:

    Obtížný povrch ANO / NE

    Obtížný sklon ANO / NE

    Bezbariérový vstup hlavním vchodem ANO / NE

    Bezbariérový vstup bočním vchodem ANO / NE

    Schody ANO / NE

    Točité schodiště ANO / NE

    Výtah běžný ANO / NE

    Plošina nebo výtah pro osoby s omezenou schopností pohybu ANO / NE

    Ližiny nebo rampa ANO / NE

    Úzké dveře ANO / NE

Zpět na na začátek stránky
Zpět na Bezbariérové ČVUT
Zpět na úvodní stránku

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz