ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTPro uchazeče o studium

Úprava průběhu přijímacích zkoušek může být realizována u těch uchazečů se specifickými potřebami, kteří o to požádají, předloží předepsané uznatelné doklady a absolvují pohovor k upřesnění specifických potřeb a způsobu úpravy přijímacích zkoušek.

Uchazeči se specifickými potřebami jsou zařazeni do kategorií podle funkčního dopadu jejich hendikepu.

Uznatelný doklad

Kategorie studentů se specifickými potřebami na vysoké škole

A. Student se zrakovým postižením

   A1. Uživatel zraku

   A2. Uživatel hmatu/hlasu

B. Student se sluchovým postižením

   B1. Uživatel mluveného jazyka

   B2. Uživatel znakového jazyka

C. Student s pohybovým postižením

   C1. Student s postižením dolních končetin

   C2. Student s postižením horních končetin

D. Student se specifickými poruchami učení

E. Student s poruchou autistického spektra

F. Student s jinými obtížemi

Definice typů postižení

Uživatel zraku (A1)

Student, jehož zraková vada stále umožňuje práci zrakem (a to i s textem), s běžnými formáty dokumentů, včetně vizuálních. Úprava obrazu spočívá ve zvětšování nebo jiných změnách optického charakteru, není třeba využívat odečítače obrazovky.

Uživatel hmatu / hlasu (A2)

Student, který pracuje buď s hmatově tištěnými dokumenty, nebo s odečítači obrazovky (v kombinaci s hmatovým displejem nebo hlasovým výstupem), a tedy vyžaduje editovatelný formát textového dokumentu, příp. dokument obsahově i formálně adaptovaný.

Uživatel mluveného jazyka (B1)

Student se sluchovým postižením, který v interpersonální komunikaci preferuje mluvený jazyk (tzn. nejčastěji češtinu) v mluvené nebo psané podobě.

Uživatel znakového jazyka (B2)

Student se sluchovým postižením, který v interpersonální komunikaci preferuje znakový jazyk (tzn. nejčastěji český znakový jazyk).

Student s postižením dolních končetin (C1)

Student, který – s ohledem na své pohybové postižení – ke svému samostatnému pohybu nezbytně potřebuje a využívá dalších osobních zařízení, ať už se jedná o opěrné hole, nebo mechanické či elektrické vozíky.

Student s postižením horních končetin (C2)

Student, který je schopen horními končetinami vykonávat jen v omezené míře nebo za použití speciálních pomůcek či modifikovaných postupů činnosti, které se se studiem běžně spojují, jako je pořizování poznámek vlastní rukou, příp. i na klávesnici, manipulace s předměty a zařízeními, které jsou nezbytné pro plnění studijních povinností (fyzické knihy, psací potřeby, přístrojová technika atd.), příp. manipulace s předměty běžné denní potřeby.

Student se specifickými poruchami učení (D)

Student, kterému dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie, dyspraxie, příp. často souběžně se vyskytující poruchy pozornosti objektivně brání standardním způsobem plnit studijní povinnosti.

Student s poruchou autistického spektra (E)

Student, kterému neurovývojová porucha autistického spektra, včetně Aspergerova syndromu, objektivně brání standardním způsobem plnit studijní povinnosti.

Student s jinými obtížemi (F)

Student, kterému jiná psychická porucha či obtíže, včetně neautistických neurovývojových poruch, tj. narušených jazykových, řečových a jiných komunikačních schopností, nebo chronické somatické onemocnění objektivně brání standardním způsobem plnit studijní povinnosti.

Zpět na na začátek stránky
Zpět na úvodní stránku

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz