[Fanda] převodník do Mp3 formátu

Ondrej Rosik ondrej.rosik na gmail.com
Úterý Srpen 21 10:17:36 CEST 2012


odporúčam foobar 2000. Podrobnejší návod je v prílohe z tábora Reset. 
Prípadne sp aj špecializované programy, nejaký C-dex a podobne, to asi 
skôr poradia ostatní.

	Dňa 21.8.2012 10:06 Karel Giebisch  wrote / napísal(a):
> Dobré ráno,
>
> určitě se to už tady řešilo několikrát, ale přiznám se, že se mi nechce
> hrabat v archívu. Existuje nějaký program, který by dovedl z formátu Cda
> převést soubory do formátu MP3?
>
> Případně, že něco takového existuje prosím, jestli byste mi mohli zaslat
> odkaz na existující program a drobný návod i jak při převodu postupovat.
> Děkuji mockrát.
>
------------- další část ---------------
1. Čo je Foobar 2000
- Hudobný prehrávač s podporou množstva formátov,
- je "poskladaný" zo štandardných komponentov Windows a všetky komponenty naprogramované autorom podporujú technológiu MSAA (Microsoft active accessibility), takže je plne prístupný s čítačom obrazovky,
- je intuitívny (fungujú v ňom štandardné postupy, ktoré fungujú v mnohých iných aplikáciách),
- je rozšíriteľný (podporuje "pluginy" - rozšírenia, ktoré si môže naprogramovať ktorýkoľvek používateľ s potrebnými znalosťami), a teda nie je ťažké doň pridávať nové formáty a funkcionalitu,
- možno ho použiť na hromadné konvertovanie množstva súborov medzi rôznymi formátmi (napríklad CD na MP3, Wav na OGG, ...),
- poskytuje nástroje na "mass tagging", teda hromadné popisovanie MP3 a OGG súborov s použitím databázy freedb.org,
- umožňuje spravovať "knižnicu" s hudobnými albumami,
- má equalizér, podporu replay gain, vie pracovať s viacerými playlistmi súčasne, ...

Za jeho nevýhody možno považovať aj tieto:
- Oficiálne existuje len anglická verzia,
- nepodporuje formát WMA s DRM.

2. Používateľské rozhranie
Okno aplikácie:
Poznámka: Foobar2000 od verzie 0.9.5 umožňuje zmenu vzhľadu okna pomocou viacerých ponúkaných schém, budeme predpokladať použitie schémy Simple Playlist + Tabs.
- obsahuje jednu alebo viac záložiek,
- každá záložka je jeden playlist,
- prepínanie medzi záložkami (playlistmi) je štandardné,
- na každej záložke je zoznamový rámik s viacnásobným výberom, ktorý obsahuje zoznam skladieb v playliste,
- obsahuje stavový riadok.

Kontextové menu na paneli so záložkami:
- obsahuje položky na správu playlistov,
- rename (premenovať) playlist,
- Add New (pridať nový) playlist (pribudne nová záložka s názvom new playlist),
- Autoplaylist umožňuje vytvorenie dynamického playlistu,
- save (uložiť) funguje len ak práve vybratý playlist obsahuje nejaké položky,
- save all (uložiť všetky) poukladá všetky "pootvárané" playlisty,
- load (nahrať) playlist.

Menu je dynamické. Ak je otvorených viac ako jeden playlist, tak:
- remove (odstrániť) slúži na "zatvorenie playlistu". Je prístupné len ak sú otvorené aspoň dva playlisty,
- move left / move right / oboje (posunúť doľava, doprava) slúži na preusporiadanie playlistov.

Ak obsahuje vybratý playlist nejaké "súbory", pribudne podmenu playlist contents, kde playlist je meno aktuálne vybratého playlistu a v ňom:
- add to playback queue (pridať do radu prehrávania) pridá obsah playlistu do radu (poradia) prehrávania,
- open containing directory (otvoriť priečinok so súbormi) otvorí priečinok, v ktorom sa nachádzajú položky playlistu (ak máme v playliste súbory z viacerých priečinkov, položka je nedostupná),
- tagging (popisovanie) podmenu s nástrojmi na napĺňanie ID3 hlavičiek súborov, ktoré to podporujú (podrobnejšie ďalej),
- file operations (operácie so súbormi) obsahuje nástroje na hromadné premenovávanie, kopírovanie, presúvanie a mazanie súborov (podrobnejšie ďalej),
- convert (konverzia) podmenu obsahuje nástroje na konvertovanie súborov medzi rôznymi formátmi (podrobnejšie ďalej),
- utils (nástroje) podmenu, ktoré obsahuje nástroje na "opravu" nejako poškodených MP3 súborov,
- replay gain (hlasitosť prehrávania) podmenu s nástrojmi na kontrolu hlasitosti prehrávania (podrobnejšie ďalej).
- properties (vlastnosti) dialóg s informáciami o playliste,

Kontextové menu zoznamu skladieb v playliste obsahuje štandardné položky. Ak označíme všetky položky v zozname (štandardným spôsobom označovania viacerých položiek), nájdeme tu podmenu "sort" (usporiadať), v ktorom môžeme určiť, ako chceme usporiadať skladby v zozname.

Aplikačné menu:
- obsahuje štandardné položky na prácu so súbormi, so skladbami, menu prehrávania, ...
- file (súbor) je menu s položkami na prácu so súbormi (k položkám, ktorých význam nie je intuitívne zrejmý, sa dostaneme neskôr),
- edit (upraviť) obsahuje položky na prácu s položkami v konkrétnom playliste,
- view (zobraziť) menu umožňuuje aktivovať alebo skryť niektoré časti okien, za povšimnutie tu určite stojí položka equalizér (viac neskôr),
- playback (prehrávanie) obsahuje položky na kontrolu prehrávania (play, stop, pause, next, ...),
- library (knižnica albumov) obsahuje položky na správu "knižnice" albumov (niečo ako evidencia albumov),
- help (pomocník)...

Stavový riadok:
- JAWS nám jeho obsah prezradí po stlačení ins+pgdn,
- obsahuje informácie v závislosti od toho, čo sa práve deje,
- ak nič a máme označený jeden súbor, tak (okrem informácie "stopped" alebo "paused" prehrávanie nebeží) dĺžku skladby v tvare mm:ss a aktuálnu hlasitosť (0.00 db je maximum),
- ak nič a máme označených viac ako jeden súbor, tak celkovú dĺžku trvania označených skladieb a samozrejme aj hlasitosť ako v predchádzajúcom prípade,
- ostatné prípady si isto každý zvedavec rád zistí sám.

3. Funkcie prehrávača
Po spustení máme vždy otvorený aspoň jeden playlist. Do playlistu môžeme pridávať:
- súbory: file/add files (pridať súbory),
- priečinok: file/add directory (pridať priečinok),
- adresu internetového streamu (napríklad rádia): file/add location (pridať internetové umiestnenie),

na pridanie zvukových stôp z hudobného CD možno použiť položku file/open audio CD (otvoriť audio CD). Po vyvolaní funkcie sa program opýta na "jednotku", v ktorej CD máme a do novovytvoreného playlistu pridá všetky skladby z CD.

Ak máme v playliste nejaké skladby, môžeme sa medzi nimi prepínať ako v štandardnom zozname. Po stlačení "enter" sa začne prehrávať práve vybratá skladba. V aplikácii sú od výrobcu definované na ovládanie prehrávača len multimediálne klávesy, čiže klávesy s označením play, stop, prev, next na klávesnici, je však možné definovať si vlastné klávesové skratky (viac ďalej).
Poradie prehrávania možno meniť v ponuke playback/order (poradie):
- default (predvolené): prehrá playlist od začiatku do konca v poradí, v akom sú zoradené skladby,
- repeat (playlist) (opakovať (playlist)): zjavné,
- repeat (track) (opakovať (skladbu)): opakuje dookola jednu skladbu,
- shuffle (tracks) (miešať (skladby)): poradie prehrávania bude úplne náhodné,
- Shuffle (albums) (miešať (albumy)): náhodne sa vyberie album a celý sa prehrá, potom sa vyberie ďalší album a zase sa prehrá...,
- shuffle (directories) (miešať (priečinky)): náhodne sa vyberie priečinok a jeho obsah sa prehrá, ...

Rovnako možno meniť aj poradie skladieb, v akom sa budu zobrazovať v playliste.
- Označíme niekoľko skladieb,
- v kontextovej ponuke zvolíme položku sort (zoradiť),
- a vyberieme jednu z položiek:
-- Sort by... (triediť podľa): možno si vytvoriť vlastné "triediace" skripty,
-- Randomize (pomiešať): náhodne prehádže položky v playliste,
-- Reverse (prevrátiť): "otočí" playlist (prvá položka bude posledná a naopak),
-- ostatné položky sú zjavné...

4. Konvertovanie medzi formátmi
Na to, aby sme mohli konvertovať do nejakého konkrétneho formátu, potrebujeme "pomocný" program, ktorý zakóduje dáta do požadovaného formátu. Napríklad ak chceme konvertovať do MP3, potrebujeme program Lame. Lame nájdeme na tejto adrese (odkaz "ukazuje" rovno na súbor na stiahnutie):
http://www.rarewares.org/dancer/dancer.php?f=lame-current

Tento súbor rozbalíme do nejakého priečinka (napríklad na c:\program files\foobar2000\lame), neskôr sa nás Foobar opýta, kde sa nachádza.

Skúsme napríklad prekonvertovať hudobné CD na MP3:
- Do mechaniky vložíme hudobné CD (pri vkladaní držte ľavý shift, nech sa CD nezačne automaticky prehrávať),
- v programe Foobar aktivujeme položku "open audio CD..." (otvoriť hudobné CD) v ponuke file (súbor),
- v okne, ktoré sa nám otvorilo, vyberieme jednotku, v ktorej máme vložené CD (zoznam je označený textom "select CD drive"),
- stlačíme tlačidlo "add to playlist (pridať do playlistu),
- okrem tohto tlačidla sú tam ešte nasledujúce:
-- rip (okopírovať) tlačidlo vykoná celý proces kopírovania CD, my ho nepoužijeme, kopírovanie urobíme na viac krokov, aby sme sa čosi naučili,
-- play: ...,
-- drive settings (nastavenia jednotky): budeme ignorovať, obsahuje pokročilé nastavenia,
- po pridaní obsahu CD do playlistu sa okná "nahratie CD" zbavíme stlačením esc (zavrie sa).

Teraz vidíme, že máme v playliste skladby z CD a ideme ich konvertovať do MP3:
- Označme tie, ktoré chceme konvertovať (napríklad ctrl+a, ak všetky),
- v kontextovej ponuke v podmenu convert (konvertovať) vyberme položku "convert...",

otvorí sa nám dialógové okno converter setup:
Okno sa skladá z viacerých stránok, po ktorých sa dá pohybovať týmito spôsobmi:
1. použitím konbinácie CTRL+tab resp. CTRL+Shift+Tab na presun o sekciu dopredu a späť,
2. na úvodnej stránke overview (prehľad) kliknúť na odkaz, ktorý nás presunie do príslušnej sekcie,
Popis prvkov okna:
- tlačidlo convert (spustiť konverziu),
- Cancel (škoda komentovať),
- zoznam saved presets (uložené predvoľby): môžeme si uložiť nastavenia konverzie vrátane formátu a generovania názvov súborov a z tohto listu si ich jednoducho vyvolať,
- tlačidlá Load (nahrať) a save (uložiť) slúžia na nahratie vybratej predvoľby v predchádzajúcom zozname resp. na uloženie aktuálnych nastavení do predvoľby,
Ďalej nasledujú páry prvkov typu odkaz a neprepisovateľné editačné pole. odkaz aktivuje príslušnú sekciu a edit zobrazí aktuálne nastavenia:
- output (výstupný) format,
- destination (cieľ) editačné pole zobrazí aktuálne nastavenie priečinka na ukladanie súborov, nastavenie spôsobu konverzie a formát generovania názvov súborov,
- processing (spracovanie) zatiaľ ignorujme,
- other (ostatné) rôzne doplnkové nastavenia,

- presuňme sa teraz do sekcie output format (napr. stlačením Ctrl+Tab),
- kurzor bude na tlačidle back, tým sa presunieme vždy do prvej sekcie, nech sme kdekoľvek.
nateraz ho pokojne ignorujme a pretabujme sa na zoznam s pripravenými prednastaveniami, ktoré môžeme použiť na konverziu do nejakých formátov, my tu vyberieme "MP3 (Lame)...",
- tlačidlo edit (upraviť) umožňuje zmeniť napríklad kvalitu,
- add new umožňuje pridať nové prednastavenie alebo formát,
- remove (odstrániť) prednastavenie alebo formát,
- a opäť sme na tlačidle back, teraz ho môžeme stlačiť a ocitneme sa na tlačidle convert, ktoré tiež stlačíme.
V ďalšom dialógu sa nás Foobar už opýta len na umiestnenie, kam majú byť uložené nové MP3 súbory. Vyberme teda nejaký priečinok a dajme OK. Kopírovanie CD sa začalo a my môžeme sledovať, ako napreduje.

5. Popisovanie skladieb
MP3 súbor má v hlavičke miesto na základné informácie o skladbe, albume, žánri, ... Tieto informácie možno vyplniť a na základe nich sa potom zobrazuje informácia o skladbe v playliste, možno v nich vyhľadávať, ... Popisovať možno ručne, ale aj automaticky.

Na automatické popisovanie môžeme použiť internetovú službu, ktorá "beží" na adrese www.freedb.org. Na tejto adrese možno nájsť informácie o množstve albumov. Okrem toho, že na stránke možno vyhľadávať ručne, beží tu aj služba, ktorú môžu využívať programy ako je Foobar na získavanie informácií o albumoch a tie použiť pri automatickom označovaní. Poďme teda označiť práve okopírované CD.
- Vymažme z playlistu CD skladby a pridajme do neho vytvorené MP3 súbory,
- označme všetky súbory (alebo sa presuňme na ovládač pre záložky),
- aktivujme položku get tags from freedb (získaj popisky z freedb) v kontextovej ponuke a podmenu tagging (popisovanie),
- po chvíľke sa nám zobrazí buď informácia, že sa nepodarilo nájsť informácie o skladbách, alebo zoznam možných albumov. Vyberme si teda v zozname,
- tabulátorom si môžeme pozrieť detailné informácie o vybratej možnosti (artist, názov CD, ...),
- začiarknime "wipe out existing tags" (odstrániť existujúce popisky),
- aktivujme tlačidlo "update files" (aktualizuj súbory).

Všimnite si, že sa zmenil playlist, obsahuje už aj názov albumu a názov piesne.

6. Presúvanie, premenovávanie a kopírovanie súborov
Táto funkcia prehrávača nam umožňuje hromadne premenovať, presunúť alebo okopírovať skladby v playliste. Premenovávanie si vyskúšame na práve okopírovanom CD. Foobar pri kopírovaní skladby pomenoval cd01, cd02, ... My by sme chceli mať skladby pomenované poradovým číslom, za ktorým by za bodkou nasledoval názov skladby. Názvy skladieb už máme v id3 tagoch každej skladby (získali sme ich v predchádzajúcom kroku), takže môžeme použiť hromadné premenovanie súborov.

Ak máme súbory, ktoré chceme premenovať, v playliste, označme ich a vykonajme tieto kroky:
- Aktivujme funkciu "rename to..." (premenovať na...) v podmenu "file operations" (súborové operácie) kontextového menu,
- v dialógovom okne, ktoré sa otvorí, už je vybraná operácia (začiarknutý prepínač) rename (premenovať),
- aktivujme tlačidlo "...", ktoré nasleduje po editačnom poli filename pattern,
- otvorí sa okno filename pattern selector, ktoré obsahuje zoznam možností vytvárania názvov, vyberme možnosť "nn. title" a okno zatvorme Alt+F4,
- show output files when done (zobraziť výstupné súbory po skončení operácie) môžeme nechať odčiarknuté. po začiarknutí by sa nám zobrazilo okno obsahujúce playlist s premenovanými súbormi,
- nastavenia, ktoré sme urobili, si môžeme uložiť do "skriptov" a neskôr ich iba načítať a znovu použiť, slúži na to konbinované pole presets a tlačidlá load, save a delete. Tlačidlá sú nedostupné, ak je kombinované pole prázdne a teda nemáme uložený žiaden skript,
- v zozname preview si môžeme pozrieť, ako budú súbory po dokončení funkcie premenované,
- tlačidlom run (spustiť) vykonáme proces premenovania.

7. Replay gain
Určite ste sa už stretli s tým, že keď ste sa prehrabávali vo vašich hudobných súboroch, niektoré zneli hlasnejšie, iné tichšie a museli ste sa pohrávať s hlasitosťou. tento problém rieši replay gain, funkcia, ktorá normalizuje súbory na rovnakú hlasitosť a výsledok ukladá do tagov. Poďme teda replay gain aplikovať na súbory v práve otvorenom playliste:
- označme si nejaké (alebo všetky) súbory,
- z kontextového menu zvolíme podmenu replay gain,
Máme k dispozícii tieto možnosti:
- scan per-file track gain (skenovať hlasitosť pre jednotlivé súbory) (neporovnávať s ostatnými),
- scan selection as a single album (skenovať vybrané položky ako jeden album): funkcia zohľadňuje hlasitosť všetkých označených súborov,
- scan selection as albums by tags (skenovať označené súbory ako albumy podľa tagov): ak máme v playliste viacero albumov,ktoré sú správne popísané (pozri vyššie), funkcia okrem hlasitostí jednotlivých súborov uloží aj hlasitosť pre jednotlivé albumy.
- remove replay gain information from files (odstrániť informácie o hlasitosti zo súborov) niet čo dodať...,
- apply track replay gain to mp3 data: priamo aplikuje zmeny hlasitostí do mp3 súborov, nie do id3 hlavičiek. môže sa to zísť, ak používame napríklad prenosný mp3 prehrávač, ktorý nepodporuje načítavanie informácií o hlasitosti z id3 hlavičiek. proces je nezvratný,
- apply album replay gain to mp3 data: to isté, iba že sa aplikuje globálna hlasitosť pre daný album.
- my môžeme použiť scan selection as albums by tags,
- otvorí sa okno replay gain scan progress, kde môžeme na stavovom riadku sledovať priebeh skenovania,
- po ukončení skenovania sa objaví okno replay gain scan results (výsledky skenovania). okno obsahuje zoznam položiek, pri ktorých je vždy napísané, či bolo skenovanie úspešné a o koľko decibelov bude hlasitosť znížená a tlačidlá update file tags a cancel. Ak chceme do súborov zapísať údaje o hlasitosti, stlačíme update file tags.

8. Nastavenia
Dialóg nastavení programu je veľmi rozsiahly, a tak sú tu uvedené len niektoré (podľa môjho názoru) zaujímavé nastavenia. Vyvoláme ho kombináciou klávesov ctrl+p alebo v ponuke file aktiváciou funkcie "preferences" (nastavenia). Dialóg obsahuje jeden komponent typu strom, v ktorom sú kategórie, ktoré je možné rozbaľovať. Okrem toho sa dá tabulátorom prepínať po ovládacích prvkoch v práve vybratej kategórii. Nasledujúce popisy nastavení sú v tvare skupina/podskupina/.../nastavenie: opis

- display/default user interface/minimize to notification area: začiarkavacie políčko, ak je začiarknuté, aplikácia sa po minimalizovaní odsunie na systémový panel (nie na panel bežiacich úloh),

- file types: na tejto záložke si môžete v zozname "začiarknuť" všetky formáty, ktoré chcete, aby Foobar otváral. záložka sa neobjaví v prenosnej inštalácii prehrávača,

- general/keyboard shortcuts: na tejto záložke sa dajú definovať vlastné skratkové klávesy. Funguje takto:
-- Assigned shortcuts (priradené skratky) obsahuje zoznam už priradených skratiek,
-- tlačidlo "add new" (pridať novú) slúži na pridanie novej skratkovej kombinácie. Po jeho aktivácii sa v predchádzajúcom zozname úplne na konci objaví nová položka, v ktorej nie je nič definované,
-- remove selected (odstrániť vybrané) slúži na "zrušenie" definovanej skratky,
-- stromový komponent s názvom "action" (akcia) obsahuje funkcie programu, tu si vyberte funkciu, ktorú chcete mať "skrytú" pod skratkou, ktorú pridávame,
-- key (skratka) v tomto editačnom políčku stlačte skratku, ktorú chcete s funkciou vybratou v "action" asociovať,
-- global hotkey (globálna skratka) ak začiarknete, bude definovaná skratka fungovať kdekoľvek vo Windows,

- playback/resume playback after restart: ak začiarknete, Foobar si pri zatvorení zapamätá, akú skladbu a na akej pozícii práve prehrával a po spustení pokračuje presne tam, kde skončil,

- playback/output: na tejto záložke si môžete okrem iného nastaviť, na akej zvukovej karte sa má prehrávať. Teda ak máte viac, môžete si nastaviť, ktorú má Foobar používať,

9. linky:
Stránka programu foobar2000: http://www.foobar2000.org
Stránka kde možno stiahnúť lame (mp3 enkodér): http://www.rarewares.org/dancer/dancer.php?f=lame-current
Stránka freedb (databáza hudobných albumov): http://www.freedb.org. 
stránka s informáciami o funkcii replay gain: www.replaygain.org

Autor pôvodného textu: Peter Lecký, pre použitie s aktuálnou verziou upravil a rozšíril Marek Macko


Další informace o konferenci Fanda