Podcast – nove digitalne medium alebo len zabavka?

Peter Gombarik msp na chello.sk
Středa Květen 18 10:58:41 CEST 2005


Zdravim fandovia,

Tak mozno by mohlo byt aj toto celkom zaujmave. No ak niekto ma problem, tak 
tlacitko delete. Preposielam aj priami odkaz na precitanie clanku:
http://www.zive.sk/Text/Ar.asp?ARI=112982
Prajem prijemne citanie.
Peter

Podcast – nové digitálne médium alebo len zábavka?
Igor Jelemenský
18.5. 2005

Nebaví vás už èíta? Èo takto si vypoèu najnovšie správy na vašom MP3 
prehrávaèi? Ak ste už nad nieèím takým rozmýš¾ali, h¾adajte podcast.

O fenoméne podcasting sa na internete hovorí už od roku 2004, keï sa ve¾a 
blogerov rozhodlo nepísa svoje blogy, ale priamo ich nahra do MP3 formátu 
a
tak vystavi na internet. Za „otcov podcastingu“ sa teda môžu považova 
Christopher Lydon, ktorý sa rozhodol uverejni vo svojom blogu audio 
nahrávky venované
prezidentskej kampani v USA a Adam Curry, ktorého práve tento blog 
inšpiroval k napísaniu scriptu iPodder.

Podcasting je vlastne spôsob, akým sa dajú publikova audio súbory na 
internete, prièom na ich doruèenie k poslucháèom sa používa RSS protokol. 
Názov podcasting
vznikol spojením dvoch slov „iPod“ – zariadenie, na ktorom sa audio súbory 
prehrávali a „broadcasting“ – (rozhlasové) vysielanie.
iPodder
je program, ktorý kontroluje RSS zdroje a ak sa v nich objaví MP3 súbor, 
nahraje ho do iTunes, aby sa pri najbližšej synchronizácii s iPodom nahral 
do jeho
pamäte. I keï je podcasting odvodený od iPodu, nepotrebujete na prehrávanie 
audio súborov tento prehrávaè, ale v podstate akýko¾vek MP3 prehrávaè alebo
samotné PC. Dnes už existuje viacero RSS èítaèiek, ktoré podcasting 
podporujú a napríklad nakopírujú MP3 súbor do zvoleného adresára.

I keï sa na zaèiatku zdalo, že podcasting je len rozšírenie blogov o audio 
nahrávky, ukázalo sa, že mnohí ho zaèínajú bra vážne. Tim Bajarin, vedúci 
predstavite¾
konzultaènej spoloènosti
Creative Strategies
považuje podcasting za „fascinujúce nové komunikaèné médium“, ktorému 
predpovedá ve¾kú budúcnos, i keï zatia¾ urèite nie je pripravené pre masové 
rozšírenie.
Na druhej strane sa samozrejme ozývajú skeptické hlasy, ktoré berú 
podcasting skôr za kuriozitu - Josh Bernoff, analytik zo spoloènosti 
Forrester Research
hovorí, že „sme ešte ve¾mi ïaleko od toho, aby sme podcasting nazvali médiom“.

Každopádne, podcasting si zaèína nachádza i komerèné uplatnenie. Napríklad
Podcast Network
ponúka tri možnosti komerèného využitia: od 5 až 10 sekundového reklamného 
bloku na zaèiatku klipu, cez 30 sekundové reklamy na zaèiatku a konci až po 
samostatné
10 až 45 minútové „reklamné interview“. Ïalšími príkladmi môžu by stránky
Heinekenu,
Volvo sponzoruje podcast na serveri Autoblog.com, èi spoloènos Gatorade na 
Enduranceradio.com

Medzi najnovšie udalosti na poli podcastingu môžeme zaradi napríklad 
každodenné štvorhodinové vysielanie amerického
Sirius Satellite Radio,
ktoré si prizvalo práve Adama Curryho (mimochodom bývaleho DJ-a hudobnej 
stanice MTV) ako moderátora show a zároveò na vytvorenie virtuálneho podcast 
štúdia
pre Windows.

Ïalšou zaujímavou správou je oznámenie o odkúpení spoloènosti
MessageCast
Microsoftom. MessageCast je prevádzkovate¾om služby
„LiveMessage“,
ktorá doruèuje správy na instant messaging klientov. V súèasnosti má 
„LiveMessage“ viac ako 350 tisíc užívate¾ov, ktorým doruèuje správy z 
blogov, podcast
èi výsledky športových podujatí.

I keï sa v našich konèinách podcasting ešte ve¾mi nerozšíril (našiel som 
zatia¾ len
podcast Èeského rozhlasu),
zdá sa, že v budúcnosti sa s ním ešte ve¾akrát stretneme. Pre záujemcov o 
vyskúšanie prikladáme aspoò dva internetové odkazy:
Seznam 2 položek
•· Podcast.net
– ve¾ký zoznam podcast stránok
•· Podcasting-tools
– všetko o podcastingu, nástroje na tvorbu vlastného podcast obsahu, mnoho 
softvéru a návodov
Konec seznamu
Masazny salon Peter:
Sevcenkova 13, 851 01 Bratislava
Tel: 00421 905/602558,
E-mail: msp na chello.sk
IcQ: 299608404 
Další informace o konferenci Fanda