Re: Podcast – nove digitalne medium alebo len zabavka?

Peter Gombarik msp na chello.sk
Středa Květen 18 11:04:49 CEST 2005


Sorry fandovia, ale je to akesi spatlane, tak doporucujem precitat priamo 
clanocek.
Peter

----- Original Message ----- 
From: "Peter Gombarik" <msp na chello.sk>
To: "Pro fanousky vypocetni techniky" <fanda na tereza.fjfi.cvut.cz>
Sent: Wednesday, May 18, 2005 10:58 AM
Subject: Podcast – nove digitalne medium alebo len zabavka?


> Zdravim fandovia,
>
> Tak mozno by mohlo byt aj toto celkom zaujmave. No ak niekto ma problem, 
> tak tlacitko delete. Preposielam aj priami odkaz na precitanie clanku:
> http://www.zive.sk/Text/Ar.asp?ARI=112982
> Prajem prijemne citanie.
> Peter
>
> Podcast – nové digitálne médium alebo len zábavka?
> Igor Jelemenský
> 18.5. 2005
>
> Nebaví vás už èíta? Èo takto si vypoèu najnovšie správy na vašom MP3 
> prehrávaèi? Ak ste už nad nieèím takým rozmýš¾ali, h¾adajte podcast.
>
> O fenoméne podcasting sa na internete hovorí už od roku 2004, keï sa ve¾a 
> blogerov rozhodlo nepísa svoje blogy, ale priamo ich nahra do MP3 
> formátu a
> tak vystavi na internet. Za „otcov podcastingu“ sa teda môžu považova 
> Christopher Lydon, ktorý sa rozhodol uverejni vo svojom blogu audio 
> nahrávky venované
> prezidentskej kampani v USA a Adam Curry, ktorého práve tento blog 
> inšpiroval k napísaniu scriptu iPodder.
>
> Podcasting je vlastne spôsob, akým sa dajú publikova audio súbory na 
> internete, prièom na ich doruèenie k poslucháèom sa používa RSS protokol. 
> Názov podcasting
> vznikol spojením dvoch slov „iPod“ – zariadenie, na ktorom sa audio súbory 
> prehrávali a „broadcasting“ – (rozhlasové) vysielanie.
> iPodder
> je program, ktorý kontroluje RSS zdroje a ak sa v nich objaví MP3 súbor, 
> nahraje ho do iTunes, aby sa pri najbližšej synchronizácii s iPodom nahral 
> do jeho
> pamäte. I keï je podcasting odvodený od iPodu, nepotrebujete na 
> prehrávanie audio súborov tento prehrávaè, ale v podstate akýko¾vek MP3 
> prehrávaè alebo
> samotné PC. Dnes už existuje viacero RSS èítaèiek, ktoré podcasting 
> podporujú a napríklad nakopírujú MP3 súbor do zvoleného adresára.
>
> I keï sa na zaèiatku zdalo, že podcasting je len rozšírenie blogov o audio 
> nahrávky, ukázalo sa, že mnohí ho zaèínajú bra vážne. Tim Bajarin, vedúci 
> predstavite¾
> konzultaènej spoloènosti
> Creative Strategies
> považuje podcasting za „fascinujúce nové komunikaèné médium“, ktorému 
> predpovedá ve¾kú budúcnos, i keï zatia¾ urèite nie je pripravené pre 
> masové rozšírenie.
> Na druhej strane sa samozrejme ozývajú skeptické hlasy, ktoré berú 
> podcasting skôr za kuriozitu - Josh Bernoff, analytik zo spoloènosti 
> Forrester Research
> hovorí, že „sme ešte ve¾mi ïaleko od toho, aby sme podcasting nazvali 
> médiom“.
>
> Každopádne, podcasting si zaèína nachádza i komerèné uplatnenie. 
> Napríklad
> Podcast Network
> ponúka tri možnosti komerèného využitia: od 5 až 10 sekundového reklamného 
> bloku na zaèiatku klipu, cez 30 sekundové reklamy na zaèiatku a konci až 
> po samostatné
> 10 až 45 minútové „reklamné interview“. Ïalšími príkladmi môžu by stránky
> Heinekenu,
> Volvo sponzoruje podcast na serveri Autoblog.com, èi spoloènos Gatorade 
> na Enduranceradio.com
>
> Medzi najnovšie udalosti na poli podcastingu môžeme zaradi napríklad 
> každodenné štvorhodinové vysielanie amerického
> Sirius Satellite Radio,
> ktoré si prizvalo práve Adama Curryho (mimochodom bývaleho DJ-a hudobnej 
> stanice MTV) ako moderátora show a zároveò na vytvorenie virtuálneho 
> podcast štúdia
> pre Windows.
>
> Ïalšou zaujímavou správou je oznámenie o odkúpení spoloènosti
> MessageCast
> Microsoftom. MessageCast je prevádzkovate¾om služby
> „LiveMessage“,
> ktorá doruèuje správy na instant messaging klientov. V súèasnosti má 
> „LiveMessage“ viac ako 350 tisíc užívate¾ov, ktorým doruèuje správy z 
> blogov, podcast
> èi výsledky športových podujatí.
>
> I keï sa v našich konèinách podcasting ešte ve¾mi nerozšíril (našiel som 
> zatia¾ len
> podcast Èeského rozhlasu),
> zdá sa, že v budúcnosti sa s ním ešte ve¾akrát stretneme. Pre záujemcov o 
> vyskúšanie prikladáme aspoò dva internetové odkazy:
> Seznam 2 položek
> •· Podcast.net
> – ve¾ký zoznam podcast stránok
> •· Podcasting-tools
> – všetko o podcastingu, nástroje na tvorbu vlastného podcast obsahu, mnoho 
> softvéru a návodov
> Konec seznamu
> Masazny salon Peter:
> Sevcenkova 13, 851 01 Bratislava
> Tel: 00421 905/602558,
> E-mail: msp na chello.sk
> IcQ: 299608404
>
>
> __________ Informacia od NOD32 1.1099 (20050516) __________
>
> Tato sprava bola preverena antivirusovym systemom NOD32.
> http://www.eset.sk
>
> 
Další informace o konferenci Fanda