ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTUčebna v Národní technické knihovně (NTK)


Adresa:
Tel. 1.:
Tel. 2.:
Web 1.:
Web 2.:
GPS:
Technická 6/2710, 160 80 Praha 6 - Dejvice
+420 224 359 811
+420 224 359 821 (sekretariát FIT NB)
http://fit.cvut.cz/
http://www.techlib.cz/cs/
50°6'14.603"N, 14°23'25.151"E
Objekt NTK přístupný
Orientační hlasový majáček

Prostor učebny FIT přístupnýFakulta informačních technologií sídlí v tzv. Nové budově ČVUT (NB) v Dejvicích. Objekt je zdokumentován v samostatném odkazu.


FIT má dále výukové prostory v Národní technické knihovně (1 učebna ve 4. NP), na fakultě stavební (FSv - 9. až 14. NP výškového objektu A), na fakultě elektrotechnické (FEL - křídlo C, D) a na Vysoké škole ekonomické (VŠE).


Objekt NTK je zařazen do kategorie přístupných objektů, protože splňuje základní kritérium přístupnosti, a to zvládnutí návštěvy převážně vlastními silami či za pro uživatele běžných podmínek, případně s využitím pomoci, kterou je možné na místě samostatně zajistit.

Přístupná jsou všechna podlaží objektu (2 osobní samoobslužné výtahy a 1 evakuační výtah) a k dispozici jsou zároveň přístupné a částečně přístupné toalety. Šířka vnitřních dveří je v některých případech užší než 800 mm a dveře lze otevřít obtížně.


VSTUP
INTERIÉR
VÝTAHY
WC
PARKOVÁNÍ
POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA
FOTOGALERIE


VSTUP

NTK má k dispozici 4 vstupy; všechny jsou bezbariérové, výrazně označené velkými bílými nápisy, nalepenými na prosklenou fasádu:

Všechny vstupy ústí do veřejného parteru budovy (tj. vstupní haly v 1. NP), volně přístupného a volně průchozího.

Vstupy NTK1, NTK2, NTK4 jsou z exteriéru i interiéru vybaveny tlačítky s piktogramem osoby na vozíku, umístěnými na samostatných stojáncích (výška tlačítek 730 - 765 mm od země), které umožní automatické a pomalé otevření obou křídel vstupních dveří (ručně lze dveře otevřít obtížně). Dveře se otevírají směrem ven do ulice (celková průchozí šířka 1 600 mm). Zároveň se vstupními dveřmi se automaticky otevírají i obě křídla dvoukřídlých dveří v zádveří. Z exteriéru jsou stojánky umístěny vždy po pravé straně před vstupními dveřmi, u prosklené stěny; mohou splývat se stěnou a být hůře rozeznatelné od skla. V interiéru jsou stojánky umístěny po levé straně dveří v zádveří.

Z exteriéru u vstupu NTK3 (tj. ze strany od Flemingova náměstí) není tlačítko pro automatické otevření dveří a otevřít musí ostraha objektu, která by měla být veřejnosti neustále k dispozici. Pult ostrahy je umístěn za prosklenou stěnou u tohoto vchodu (na ostrahu je třeba případně zaťukat přes sklo). Ostraha také pomůže s načtením a odhlášením vstupní karty u vstupních turniketů do chráněné zóny knihovny. Pro první návštěvu NTK doporučujeme využít právě vstup NTK3 a domluvit se s personálem knihovny na způsobu pohybu po knihovně.

Vstupní dveře splývají s prosklenou fasádou (šířka 1 křídla 800 mm, výška vodorovného madla 1 060 mm na osu). Vstupní dveře i prosklená fasáda jsou zasklené až k zemi; nejsou chráněny proti mechanickému poškození. Před vstupními dveřmi je dostatečný manipulační prostor. Z exteriéru nejsou dveře ani prosklené stěny kontrastně označeny oproti pozadí.

Vstupy NTK1 a NTK3 jsou opatřeny orientačními hlasovými majáčky pro osoby s postižením zraku. Majáčky nejsou umístěny přímo nade dveřmi; dveře se nacházejí asi 10 kroků za majáčkem.

Před vstupními dveřmi NTK2 a NTK4 je zvenku do betonového chodníku vyfrézována série rovnoběžných vodicích drážek v celkové tloušťce cca 500 mm, které navádí k venkovní čisticí ploše před dveřmi. Následuje zádveří, ve kterém vodicí drážky chybí, a za zádveřím veřejný parter, ve kterém vodicí linie (umělé či přirozené) také chybí. Osoba s postižením zraku nemá k dispozici prostředek, který by ji s jistotou navedl ke vstupu do chráněné zóny knihovny.

Zpět na na začátek stránkyINTERIÉR

Přístupná je celá šestipodlažní budova.

Ve střední části parteru se nachází vstupní chráněná zóna knihovny, přístupná výhradně pro registrované uživatele – i pro studenty FIT ČVUT. Odtud je pomocí osobních výtahů bezbariérový přístup do učebny FIT.

Pro samotný vstup do chráněné zóny mohou osoby s omezenou schopností pohybu využít prosklená dvířka (průchozí šířky 831 mm) s upraveným turniketem (průchozí šířky 841 mm), který se nachází vedle ostatních turniketů v přízemí, po jejich levé straně. S průjezdem do chráněné zóny knihovny běžně pomáhají pracovníci ostrahy.

Vstupní chráněná zóna knihovny je celoprosklená, kontrastně označena 3 nepřerušovanými vodorovnými pruhy ve výškách 925 mm, 1 255 mm, 1 595 mm.

Ve vstupní chráněné zóně se nachází registrační pult, který má jednu část tvořenou klasickým stolem pro možnost podjetí s vozíkem (horní hrana stolku ve výšce 751 mm, podjezd 746 mm).


Učebna FIT se nachází ve 4. NP, při výstupu z výtahů po levé straně. Vstupní dveře do učebny FIT jsou jednokřídlé celoprosklené, mechanicky otevíravé směrem ven (šířka křídla 920 mm, výška kliky 1 055 mm). Vstup je možný výhradně s vyučujícím nebo na kartu ČVUT v době výuky (výška čtečky karet zvenku 1 162 mm).

Výška stolků v učebně: 750 mm.


Povrchy podlah jsou hladké (v 1. NP šedá litá asfaltová podlaha, v ostatních podlaží barevná kaučuková podlaha).

Zpět na na začátek stránkyVÝTAHY

V rámci vstupní chráněné zóny knihovny jsou pro veřejnost volně k dispozici 2 identické osobní výtahy (označené čísly 1, 2), umístěné vedle sebe. U schodiště v blízkosti vstupu NTK3 je k dispozici 1 evakuační výtah.

Rozměry kabin osobních výtahů: šířka 1 100, hloubka 1 440 mm. Výtahy jsou průchozí; dveře jsou protilehlé proti sobě. V 1. NP se nastupuje na opačné straně, než se vystupuje ve 4. NP, ve kterém se nachází učebna FIT. Oboje dveře šířky 900 mm jsou posuvné, automatické. Přivolávací tlačítka zvenku vedle výtahů jsou ve výšce 1 060 – 1 125 mm. Ovládací tlačítka uvnitř výtahů jsou ve výšce 900 – 1 140 mm. Výtahy jsou vybaveny sklopným sedátkem (horní hrana sedátka ve výšce 455 mm; sklopit lze snadno). Sedátko je umístěno vedle ovládacího panelu s tlačítky. Výtahy jsou vybaveny optickou a akustickou signalizací a hmatovým značením (reliéfní i Braillovo písmo). Nejsou vybaveny hlasovou signalizací ani možností indukčního poslechu. Před výtahy je dostatečný manipulační prostor.

Pro osoby se zrakovým postižením nejsou v žádném podlaží k dispozici vodicí linie pro navedení k ovládání výtahů.

Rozměry kabiny evakuačního výtahu: šířka 1 095 mm, hloubka 2 105 mm. Dveře šířky 900 mm jsou posuvné, automatické. Přivolávací tlačítka zvenku jsou ve výšce 1 060 – 1 100 mm. Ovládací tlačítka uvnitř výtahu jsou ve výšce 845 – 1 140 mm. Výtah je vybaven sklopným sedátkem (horní hrana sedátka ve výšce 480 mm; vzdálenost panelu s ovládacími tlačítky 355 mm). Výtah je vybaven hlasovou a optickou signalizací a hmatovým značením (reliéfní i Braillovo písmo). Není vybaven akustickou signalizací ani možností indukčního poslechu. Před výtahem je dostatečný manipulační prostor.

Zpět na na začátek stránkyWC

V budově NTK je celkem k dispozici 10 upravených toalet: na každém podlaží (kromě 2. NP) jsou 2 označené toalety, neuzamčené, volně přístupné veřejnosti.


2 toalety ve vstupním podlaží (1. NP) jsou zařazeny do kategorie částečné přístupnosti, a to zejména z důvodu omezeného manipulačního prostoru v kabinách a průchozí šířky vstupních dveří (méně než 800 mm). Jedná se o samostatné kabiny (mezi vchody NTK2 a NTK3 hned vedle šatny). Jedna je určená pro dámy, druhá pro pány.


Ostatní toalety ve vyšších podlaží jsou zařazeny do kategorie přístupnosti, a to zejména z důvodu dostatečných rozměrů kabin i všech přístupových dveří, vhodného dispozičního uspořádání i dostatečné vybavenosti kabiny. Na každém podlaží je 1 kabina v oddělení dámských toalet a 1 kabina v oddělení pánských toalet. V předsíňkách je dostatečný manipulační prostor a všechny přístupové dveře jsou šířky min. 795 mm, otevíravé směrem ven.

1. NP: rozměry kabiny - dámy: šířka 1 573 mm (v místě otopného tělesa zúžena na 1 493 mm), hloubka 2 086 mm. Dveře šířky 780 mm (skutečná průchozí šířka 730 mm) jsou mechanicky otevíravé směrem ven do haly (vodorovná madla z obou stran ve výšce 906 mm, výška kliky 1064 mm). Manipulační prostor pro vozík (šířky 978 mm) se nachází proti dveřím. Záchodová mísa je přístupná z pravé strany (horní hrana ve výšce 482 mm). Je opatřena z obou stran stejně dlouhými madly (délky 828 mm, ve výšce 755 mm na osu). Obě madla jsou polohovatelná, ovšem madlo u stěny zůstává ve vodorovné poloze, protože profil na stěně byl dodatečně odstraněn, aby nebylo možné polohovat madlo do svislé polohy. Po pravé straně dveří se nachází velké umyvadlo (horní hrana ve výšce 758 mm, podjezd výšky 630 mm). V úzkém prostoru mezi umyvadlem a stěnou je osazeno vodorovné madlo (délka 546 mm, ve výšce 722 mm na osu). V kabině chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení. Před dveřmi v hale je dostatečný manipulační prostor.

1. NP: rozměry kabiny - páni: šířka 1 576 mm (v místě otopného tělesa zúžena na 1 492 mm), hloubka 2 088 mm. Dveře šířky 800 mm (skutečná průchozí šířka 760 mm) jsou mechanicky otevíravé směrem ven do haly (vodorovná madla z obou stran ve výšce 919 mm, výška kliky 1 065 mm). Manipulační prostor pro vozík (šířky 940 mm) se nachází proti dveřím. Záchodová mísa je přístupná z levé strany (horní hrana ve výšce 500 mm). Je opatřena z obou stran stejně dlouhými madly (délky 830 mm, ve výšce 726 mm na osu). Obě madla jsou polohovatelná, ovšem madlo u stěny zůstává ve vodorovné poloze, protože profil na stěně byl dodatečně odstraněn, aby nebylo možné polohovat madlo do svislé polohy. Po levé straně dveří se nachází velké umyvadlo (horní hrana ve výšce 764 mm, podjezd výšky 634 mm). V úzkém prostoru mezi umyvadlem a stěnou je osazeno vodorovné madlo (délka 568 mm, ve výšce 715 mm na osu). V kabině chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení. Před dveřmi v hale je dostatečný manipulační prostor.


4. NP: rozměry kabiny - dámy: šířka 2 220 mm, hloubka 1 800 mm. Dveře šířky 800 mm jsou mechanicky otevíravé směrem ven z kabiny (vodorovná madla z obou stran ve výšce 915 mm; klika ve výšce 1 060 mm). Z vnější strany mají dveře zvenku zajistitelný zámek. Manipulační prostor pro vozík (šířky 1 646 mm) se nachází proti dveřím. Záchodová mísa je osazena na protější stěně, než se nachází dveře. Je přístupná z levé strany. Horní hranu má ve výšce 515 mm. Je opatřena z obou stran stejně dlouhými madly (délky 830 mm, ve výšce 800 mm na osu). Obě madla jsou polohovatelná, ovšem madlo u stěny zůstává ve vodorovné poloze, protože profil na stěně byl dodatečně odstraněn, aby nebylo možné polohovat madlo do svislé polohy. Po levé straně dveří je umyvadlo (horní hrana ve výšce 795 mm, podjezd výšky 656 mm). Umyvadlo má u stěny (tj. po své levé straně) vodorovné madlo (délky 560 mm, ve výšce 800 mm na osu). V kabině je k dispozici háček na oděvy ve výšce 1 250 mm. V kabině chybí nouzové signalizační zařízení.

4. NP: rozměry kabiny - páni: šířka 1 600 mm, hloubka 1 800 mm. Dveře šířky 795 mm jsou mechanicky otevíravé směrem ven z kabiny (vodorovná madla z obou stran ve výšce 800 mm; klika ve výšce 1 060 mm). Z vnější strany mají dveře zvenku zajistitelný zámek. Manipulační prostor pro vozík (šířky 956 mm) se nachází proti dveřím. Záchodová mísa je osazena na protější stěně, než se nachází dveře. Je přístupná z pravé strany. Horní hranu má ve výšce 495 mm. Je opatřena z obou stran stejně dlouhými madly (délky 840 mm, ve výšce 800 mm na osu). Obě madla jsou polohovatelná, ovšem madlo u stěny zůstává ve vodorovné poloze, protože profil na stěně byl dodatečně odstraněn, aby nebylo možné polohovat madlo do svislé polohy. Po pravé straně dveří je umyvadlo (horní hrana ve výšce 800 mm, podjezd výšky 680 mm). Umyvadlo má u stěny (tj. po své pravé straně) vodorovné madlo (délky 560 mm, ve výšce 800 mm na osu). V kabině je k dispozici háček na oděvy ve výšce 1 250 mm. V kabině chybí nouzové signalizační zařízení.

Zpět na na začátek stránkyPARKOVÁNÍ

6 vyhrazených parkovacích míst je celkem k dispozici v třípodlažní podzemní garáži pod NTK. Parkovací automat není přizpůsoben osobám se sníženou schopností pohybu. Platba je proto možná při výjezdu z garáže přímo u obsluhy garáží, která je na tuto možnost připravena.

Zpět na na začátek stránkyPOPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS

Přístup od MHD k NTK je možný z několika směrů:


Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice metra A – Dejvická:

Osoby se sníženou pohyblivostí mohou na stanici metra Dejvická využít v návaznosti na sebe 2 osobní výtahy, které spojují úroveň nástupiště, přes úroveň spojovací chodby, s úrovní uliční.

První výtah z nástupiště metra vede do spojovací chodby podchodu a je umístěn vedle pevných schodů, směr Vítězné náměstí. Výtah použijte a dejte se vlevo do spojovací chodby. Po cca 20 metrech použijte nájezd vpravo k druhému výtahu, směr zastávka autobusů MHD na Evropské ulici ve směru z centra, který vede na úroveň ulice. Použijte výtah. Z výtahu se dejte přímo k přechodu přes ulici Šolínova. Přejeďte a pokračujte vpravo ulicí Šolínovou na křižovatku s ulicí Zikova. Zde přejeďte křižovatku a zahněte vlevo. Pokračujte okolo celé budovy Rektorátu, poté zahněte doprava do ulice Studentská a pokračujte ke křižovatce s ulicí Technická.

Na křižovatce přejeďte přes přechod doleva a na náměstí před vámi se již nachází objekt NTK, resp. vstup NTK1. Vstup NTK3, u kterého je k dispozici ostraha, která pomáhá s načtením a odhlášením vstupní karty, je přesně na opačné straně objektu, než je NTK1. Ke vstupu NTK3 je třeba pokračovat rovně ulicí Studentskou okolo NTK4 a objet objekt NTK zleva.


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.Zpět na na začátek stránky


PŮDORYSNÉ SCHÉMA


Zpět na na začátek stránky


FOTOGALERIE

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz