ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUTObjekt A fakulty stavební (FSv)


Adresa:
Tel. 1.:
Tel. 2.:
Web:
GPS:
Thákurova 2077/7, 166 29 Praha 6 – Dejvice
+420 224 359 811
+420 224 359 821 (sekretariát FIT NB)
http://fit.cvut.cz/
50°6'16.033"N, 14°23'20.574"E
Objekt A FSv částečně přístupný
Orientační hlasový majáčekSídlo fakulty informačních technologií se nachází v tzv. Nové budově ČVUT (NB) v Dejvicích. Objekt je zdokumentován v samostatném odkazu.


FIT má dále k dispozici výukové prostory v Národní technické knihovně, na fakultě stavební (FSv - 9. až 14. NP výškového objektu A), na fakultě elektrotechnické (FEL - křídlo C, D) a na Vysoké škole ekonomické (VŠE).


Čtrnáctipodlažní objekt A sousedí s Novou budovou ČVUT a je s ní bezbariérově propojen pomocí spojovacího krčku. Objekt A je zařazen do kategorie částečně přístupných prostorů, protože hlavní přístup, tj. vstup přes objekt C fakulty stavební, je nepřístupný (schodiště) a alternativní upravené vstupy nejsou vyznačené a jsou uzamčené (nutno použít kartu ČVUT nebo zvonkovou signalizaci; doporučujeme mít s sebou doprovod, který na místě pomůže domluvit využití upravených vstupů).

Čtečky karet i zvonkové signalizace u vstupních dveří jsou umístěny ve výšce 1 200 mm a výše nad úrovní terénu. Křídla venkovních vstupních dveří lze otevřít velmi obtížně. V objektu A jsou k dispozici celkem 2 osobní a 2 evakuační samoobslužné výtahy a 2 upravené toalety.


VSTUP
INTERIÉR
VÝTAHY
WC
PARKOVÁNÍ
POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA
FOTOGALERIE


VSTUP

Alternativní upravený vstup do objektu A je z ulice Thákurova na úrovni 1. PP., odkud jsou dále dostupné 4 výtahy, propojující všechna podlaží objektu. Před vstupními dveřmi se z exteriéru nachází nekrytá široká vyrovnávací rampa bez mezipodesty (šířka 7 500 mm, délka 2 400 mm, sklon 7 %; bez zábradlí). Vstupní dveře jsou dvoukřídlé prosklené, mechanicky otevíravé směrem ven na chodník (šířka křídel je 793 + 761 mm). Obě křídla jsou z obou stran opatřena vodorovnými madly (ve výšce 986 mm). Přístup je možný výhradně na kartu (výška čtečky karet z exteriéru i interiéru 1 200 mm) nebo pomocí zvonku (výška zvonkové signalizace z exteriéru i interiéru 1 200 mm; velín + vrátnice v objektu C). Dveře lze otevřít velmi obtížně. Mezi vstupními dveřmi a rampou je dostatečný manipulační prostor (vodorovný úsek o rozměrech 2 600 x 2 000 mm).

Druhý upravený vstup do objektu A z ulice Kolejní je také na úrovni 1. PP, odkud jsou dále dostupné 4 výtahy, propojující všechna podlaží objektu A. Vstupní dveře jsou dvoukřídlé prosklené, mechanicky otevíravé směrem ven na chodník (šířka křídel je 779 + 815 mm). Obě křídla jsou z obou stran opatřena vodorovnými madly (ve výšce 1 066 mm). Přístup je možný výhradně na kartu (výška čtečky karet zvenku 1 221 mm, uvnitř 1 259 mm) nebo pomocí zvonku (výška zvonku zvenku 1 376 mm, uvnitř 1 499 mm; velín + vrátnice v objektu C). Dveře lze otevřít velmi obtížně.

Objekt A nemá k dispozici vlastní vrátnici.

SPOJOVACÍ KRČEK mezi Novou budovou a objektem A fakulty stavební:

Objekt A je na úrovni 1. NP bezbariérově propojen pomocí uzavřeného proskleného spojovacího krčku s 2. NP Nové budovy ČVUT (fakulta architektury/fakulta informačních technologií – FA/FIT). Krček má šířku 2 300 mm a je z obou stran zakončen přímými vyrovnávacími rampami. Rampa s mezipodestou u objektu FSv A má šířku 2 321 mm a délky úseků 2 652 mm (sklon 12,2 %) + 3 065 mm (sklon 10,51 %); délka mezipodesty 1 470 mm. Rampa je z obou stran opatřena vodorovnými madly (ve výšce 890 mm) a vodicími tyčemi (ve výšce 230 mm od země). Povrch rampy je ze stejného materiálu jako povrch krčku, tj. hladká litá černá podlaha. Podlaha ve sklonu je dostatečně vizuálně rozeznatelná od vodorovných úseků (krček, mezipodesta). Rampa klesá směrem do prostoru přímo před výtahy v objektu FSv A.

V krčku blíže k FA/FIT se nachází předělovací dveře mezi objekty FSv A a FA/FIT. Dveře jsou dvoukřídlé prosklené (šířka běžně užívaného křídla 1 042 mm, výška kliky 1 050 mm). Dveře je nutné otevřít pomocí karty - čtečky karet jsou umístěny z obou stran dveří (ve výšce 1 210 mm na osu) - ze strany FA/FIT je čtečka osazena po pravé straně dveří na začátku rampy bez mezipodesty (šířka 2 215 mm, délka 6 218 mm, sklon 7 %). Rampa je z obou stran opatřena vodorovnými madly (ve výšce 917 mm) a vodicími tyčemi (ve výšce 248 mm od země). Povrch rampy je ze stejného materiálu jako povrch krčku, tj. hladká litá černá podlaha. Podlaha ve sklonu je dostatečně vizuálně rozeznatelná od vodorovných úseků (krček, chodby). Rampa směrem od krčku klesá ke schodišti v atriu v FA/FIT a mezi rampou a schodištěm je vzhledem ke klesání rampy omezený manipulační prostor (hloubky 1 940 mm). Výška jediného kontrastního pruhu na dveřích a na prosklených stěnách krčku je 1 130 mm na osu.

Žádný ze vstupů není akusticky ani hlasově definován.

Zpět na na začátek stránkyINTERIÉR

Interiéry objektu A lze hodnotit jako částečně přístupné.

Všechny učebny jsou přístupné na kartu (čtečky karet ve výšce 1 240 – 1 260 mm na osu). Studovny (resp. respiria), umístěné na každém podlaží v blízkosti výtahů, jsou volně přístupné veřejnosti.

Vnitřní dveře do kanceláří a učeben mají šířku cca 800 a 900 mm. Dveře do technického zázemí a na běžné toalety mají šířku 600 a 700 mm.

Celoprosklené stěny a dveře, jejichž zasklení sahá téměř k zemi, nejsou opatřeny proti mechanickému poškození. Jsou opatřeny kontrastními pruhy značek oproti pozadí.

Schodiště v objektu jsou vizuálně rozeznatelná od okolí. Nástupní a výstupní schodišťové stupně a mezipodesty jsou kontrastně označeny.

Povrchy podlah na chodbách i v učebnách jsou hladké (lino nebo litá podlaha). Na schodištích jsou kamenné stupně.

Zpět na na začátek stránkyVÝTAHY

V objektu A jsou k dispozici 2 identické evakuační výtahy (označené písmeny A, B) a 2 identické osobní výtahy (označené písmeny C, D) umístěné naproti sobě po dvojicích, a to v blízkosti schodiště, oddělujícího objekt A od vstupního objektu C. Výtahy obsluhují všechna podlaží objektu. Výtahy jsou volně přístupné veřejnosti, fungují bez použití karty.

Rozměry kabiny evakuačních výtahů A, B: šířka 1 100 mm (zúžena v místě vodorovného madla osazeného ve výšce 858 mm na šířku 1 017 mm), hloubka 2 100 mm. Dveře šířky 908 mm jsou posuvné, automatické. Přivolávací tlačítka zvenku výtahů A, B jsou osazena do ovládacího panelu s displejem, zobrazujícím písmeno výtahu, který přijede (výška tlačítek 1 057 – 1 280 mm, výška displeje 1 275 – 1 336 mm na osu; tlačítka nejsou provedena v reliéfním ani Braillově písmu). Vedle výtahů A, B jsou v 1. NP z vnější strany osazeny 2 úzké bílé panely ve výšce 1 900 mm na osu, které červeně zobrazují číslo aktuálního podlaží. Uvnitř výtahů jsou pouze 3 tlačítka (zvonek, otevření dveří, zavření dveří); všechna tlačítka jsou ve stejné výšce 900 mm od podlahy (tlačítka jsou provedena reliéfním způsobem, nejsou doplněna Braillovým písmem). Ve výtahu je osazeno sklopné sedátko (horní hrana ve výšce 455 mm; snadno polohovatelné) ve vzdálenosti cca 600 mm od tlačítek. Ve výšce 1 728 mm na osu se uvnitř výtahu nachází displej, zobrazující číslo aktuálního podlaží, a displej navoleného podlaží.

Rozměry kabiny osobních výtahů C, D: šířka 1 100 mm (zúžena v místě vodorovného madla osazeného ve výšce 858 mm na šířku 1 025 mm), hloubka 1 300 mm. Dveře šířky 900 mm jsou posuvné, automatické. Přivolávací tlačítka zvenku výtahů C, D jsou osazena do ovládacího panelu s displejem, zobrazujícím písmeno výtahu, který přijede (výška tlačítek 1 057 – 1 280 mm, výška displeje 1 275 – 1 336 mm na osu; tlačítka nejsou provedena v reliéfním ani Braillově písmu). Z vnější strany výtahů C, D není optická signalizace, ukazující číslo aktuálního podlaží. Uvnitř výtahu jsou pouze 3 tlačítka (zvonek, otevření dveří, zavření dveří); všechna tlačítka jsou ve stejné výšce 900 mm od podlahy (tlačítka jsou provedena reliéfním způsobem, nejsou doplněna Braillovým písmem). Ve výtahu je osazeno sklopné sedátko (horní hrana ve výšce 455 mm; snadno polohovatelné) hned vedle tlačítek. Ve výšce 1 730 mm na osu se uvnitř výtahu nachází displej, zobrazující číslo aktuálního podlaží, a displej navoleného podlaží.

Optická a akustická signalizace zvenku výtahů: při zadání čísla podlaží panel s tlačítky a displejem 3x krátce zapípá a na displeji se na okamžik zobrazí písmeno výtahu, který přijede – je třeba být ve střehu, protože písmeno rychle zmizí.

Hlasová signalizace: hlasová signalizace uvnitř výtahu oznamuje číslo „stanice“. Zvenku není hlasová signalizace téměř slyšitelná. Pro osoby s postižením zraku je možné aktivovat hlasovou signalizaci, a to stisknutím reliéfně provedeného tlačítka s piktogramem osoby na vozíku, umístěného ve spodní části ovládacího panelu (po stisknutí tlačítka hlasová signalizace oznamuje navíc frázi: „dveře se zavírají“, „dveře se otvírají“ a číslo stanice je hlášeno 2x). Hlasová signalizace je opět slyšet pouze ve výtahu; zvenku je signalizace velmi slabá.

Hmatové značení: žádné z tlačítek není doplněno Braillovým písmem. Z vnějších tlačítek je reliéfně provedeno tlačítko s piktogramem, s hvězdičkou a s „mínus“; uvnitř jsou reliéfně provedena všechna tlačítka.

Před výtahy je z hlediska prostorových nároků dostatek manipulačního prostoru. V provozní špičce bývá přesto manipulační prostor přeplněný.

Zpět na na začátek stránkyWC

Na rozhraní objektů A, C jsou k dispozici 2 obtížně přístupné nebo nepřístupné toalety (1. NP, 2. NP).

Obě toalety jsou označené, neuzamčené, volně přístupné veřejnosti. Nachází se přímo nad sebou.

Toalety jsou zařazeny do kategorie obtížně přístupných nebo nepřístupných prostorů, protože neposkytují dostatečný manipulační prostor v kabinách, jsou nedostatečně vybavené (chybějící či nefunkční madla, stupínky pod záchodovou mísou). Toaleta ve 2. NP má navíc nevhodně vyřešenou dispozici.

Kabina v 1. NP je přístupná ze společné předsíně dámských a pánských toalet. Dveře do předsíně (šířky 800 mm) se otevírají mechanicky směrem do předsíně toalet.

Rozměry kabiny - 1. NP: šířka 1 544 mm, hloubka 1 517 mm. Dveře šířky 795 mm se otevírají mechanicky směrem ven z kabiny. Z vnitřní strany postrádají vodorovné madlo. Manipulační prostor pro vozík (šířky 812 mm) je umístěn proti dveřím. Záchodová mísa je osazena na stupínku výšky 80 mm. Je přístupná z levé strany. Madlo u stěny chybí, madlo v prostoru je sklopné (nelze polohovat). Vedle umyvadla madlo chybí. Světlo v kabině je s pohybovým senzorem a rozsvěcuje se automaticky. V kabině je omezený manipulační prostor. Před dveřmi, tj. v předsíňce toalet, je také omezený manipulační prostor. V kabině chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení.

Kabina ve 2. NP je samostatná místnost, přístupná přímo z chodby.

Rozměry kabiny – 2. NP: šířka 1 527 mm, hloubka 1 517 mm. Dveře šířky 795 mm se otevírají mechanicky směrem ven z kabiny. Z vnitřní strany postrádají vodorovné madlo. Zvenku mají zajistitelný zámek. Manipulační prostor pro vozík (šířky 917 mm) je umístěn nalevo od dveří (proti dveřím je osazeno umyvadlo). Záchodová mísa je osazena na stupínku výšky 80 mm. Je přístupná z pravé strany. K dispozici je krátké vodorovné pevné madlo, osazené na stěně, délky 400 mm, a druhé sklopné madlo v prostoru (nelze polohovat). Vedle umyvadla madlo chybí. Světlo v kabině je s pohybovým senzorem a rozsvěcuje se automaticky. V kabině je omezený manipulační prostor. Před dveřmi na chodbě je dostatek manipulačního prostoru. V kabině chybí háček na oděvy a nouzové signalizační zařízení.

Zpět na na začátek stránkyPARKOVÁNÍ

4 vyhrazená parkovací stání jsou k dispozici v ulici Kolejní. 1 kolmé vyhrazené místo se nachází mezi venkovním schodištěm do Červené menzy ve Studentském domě a Novou budovou ČVUT (FA/FIT) - příjezd možný z ulice Bechyňova. 1 podélné vyhrazené stání se nachází mezi objekty FSv B a FSv D před vstupem do Výpočetního a informačního centra fakulty stavební (VIC FSv). 2 kolmá vyhrazená stání se nachází před fasádou Ateliéru D. Tato 3 stání jsou ze směru od ulice Bechyňova za závorou (otevírá se po domluvě na vrátnici ve FSv D, která není přístupná). Nebo je možné přijet automobilem z opačné strany, ze směru od ulice Evropská.

16 vyhrazených parkovacích míst je k dispozici v garáži pod Novou budovou ČVUT (FA/FIT), v blízkosti osobních výtahů. Studenti ČVUT evidovaní ve Středisku ELSA a návštěvníci dejvického kampusu, kteří ve Středisku ELSA nejsou evidovaní, ale mají oprávnění k parkování na vyhrazených místech, mohou využít tuto možnost parkování zdarma. Žádost o bezplatné parkování na vyhrazených místech na parkovišti v Nové budově předem konzultujte ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz nebo volejte recepci Nové budovy: +420 776 555 558.

Zpět na na začátek stránkyPOPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS

Přístup od MHD k objektu A fakulty stavební je možný z několika směrů:


Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice metra A – Dejvická:

Osoby se sníženou pohyblivostí mohou na stanici metra Dejvická využít v návaznosti na sebe 2 osobní výtahy, které spojují úroveň nástupiště, přes úroveň spojovací chodby, s úrovní uliční.

První výtah z nástupiště metra vede do spojovací chodby podchodu a je umístěn vedle pevných schodů, směr Vítězné náměstí. Výtah použijte a dejte se vlevo do spojovací chodby. Po cca 20 metrech použijte nájezd vpravo k druhému výtahu, směr zastávka autobusů MHD na Evropské ulici ve směru z centra, který vede na úroveň ulice. Použijte výtah. Z výtahu se dejte přímo k přechodu přes ulici Šolínova. Přejeďte a pokračujte vpravo ulicí Šolínovou na křižovatku s ulicí Zikova. Zde přejeďte křižovatku a zahněte vlevo. Pokračujte okolo celé budovy Rektorátu, poté zahněte doprava do ulice Studentská a pokračujte ke křižovatce s ulicí Technická. Přejeďte přes přechod doleva a pokračujte rovně okolo budovy VŠCHT přes náměstí před budovou Národní technické knihovny. Přejeďte ulici Thákurova směrem k fakultě stavební. Před hlavními vstupními dveřmi na fakultu stavební (objekt C) se nachází široké venkovní schodiště. Alternativní upravený vstup je také možný z ulice Thákurovy, a to přes objekt A (před vstupem se nachází vyrovnávací rampa).


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.Zpět na na začátek stránky


PŮDORYSNÉ SCHÉMA


Zpět na na začátek stránky


FOTOGALERIE

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz