ELSA

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT















CIIRC - Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT


Adresa:
Tel. 1.:
Tel. 2.:
Web:
GPS:
Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6 – Dejvice
+420 605 217 098 (RECEPCE budova A)
+420 224 353 411 (VRÁTNICE budova B)
https://www.ciirc.cvut.cz/cs/
50°6'10.728"N, 14°23'40.058"E
Objekt přístupný
Indukční smyčka
Orientační hlasový majáček



Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) sídlí v nové budově na místě rozšířené a zvýšené budovy původní Technické menzy v ulici Jugoslávských partyzánů. Skládá se ze dvou vzájemně propojených objektů označených písmeny „A“, „B“. Při pohledu z Vítězného náměstí je objet A nepřehlédnutelný díky své nakloněné „nafukovací igelitové“ fasádě.

Kromě samotného CIIRCu budova zahrnuje především rektorát ČVUT, 2 katedry Fakulty elektrotechnické ČVUT (FEL), část pracovišť Výpočetního a informačního centra ČVUT (VIC) a podzemní garáž se 7 vyhrazenými parkovacími místy.


Objekt nové budovy CIIRC je zařazen do kategorie přístupných objektů, protože splňuje základní kritérium přístupnosti, a to zvládnutí návštěvy převážně vlastními silami či za pro uživatele běžných podmínek, případně s využitím pomoci, kterou je možné na místě samostatně zajistit.

Přístupná jsou všechna podlaží budovy (osobní samoobslužné výtahy, z toho 2 evakuační) a k dispozici je velký počet přístupných toalet. Vstupní i vnitřní dveře jsou dostatečně široké; výška čteček karet na osu je max. 1 250 mm (většinou méně). Ve vstupních vestibulech u obou používaných vstupů jsou osazeny přehledné orientační tabule.


Exteriéry i interiéry jsou z velké části tvořeny skleněnými plochami, z nichž je většina opatřena dvěma kontrastními pruhy značek nebo je ve spodní části neprůhledná.


VSTUP
INTERIÉR
VÝTAHY
WC
PARKOVÁNÍ
POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS
PŮDORYSNÉ SCHÉMA
FOTOGALERIE


VSTUP

Hlavní vstup do budovy CIIRCu je v objektu A; jedná se o vstup v ulici Jugoslávských partyzánů, nejblíže k Vítěznému náměstí, kde je k dispozici hlavní recepce pro celou budovu (s běžnou pracovní dobou).

Objekt B má v ulici Jugoslávských partyzánů 3 vstupy, označené B1, B2, B3; u vstupu B1 je vrátnice/velín (s nepřetržitým 24 h provozem).


Všechny zmíněné vstupy jsou bezbariérově přístupné. Vstupy A a B1 jsou neuzamčené; volně přístupné veřejnosti.


Ostatní vstupy do budovy CIIRCu (z Vítězného náměstí, od halových laboratoří FEL) jsou vedlejší, nejsou určené pro běžné užívání veřejností.


Vstup A je označen velkými bílými písmeny ČVUT. Je tvořen dvoukřídlými dveřmi, mechanicky otevíravými směrem ven do ulice (šířka 1 křídla 1 063 mm, čtečka karet ani zvonková signalizace zde není). Před dveřmi je z obou stran dostatečný manipulační prostor, zvenku lemovaný dvěma vodními plochami s fontánkami. Podél vodních ploch se chodník směrem ke vstupním dveřím mírně svažuje (sklon 7 %). Dveře jdou obtížněji otevřít. Vstup je osazen orientačním hlasovým majáčkem pro osoby s postižením zraku, a to na osu běžně otevíraného křídla. Za dveřmi následuje prostorný vstupní vestibul s recepcí a turnikety, viz INTERIÉR.

Vstup B1 je označen velkými bílými písmeny ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE. Je tvořen dvoukřídlými posuvnými dveřmi, automaticky otevíravými (šířka obou křídel je při otevření dostatečná, výška čteček karet z exteriéru i interiéru je do max. výšky 1 200 mm). Před dveřmi je z obou stran dostatečný manipulační prostor. Za těmito dveřmi se nachází prostor „prosklené ulice“,tedy prostor mezi původní zděnou fasádou Technické menzy a novou představěnou prosklenou fasádou do ulice Jugoslávských partyzánů. Z „prosklené ulice“ dále vedou dvoje dvoukřídlé prosklené dveře, oboje mechanicky otevíravé směrem ven. Dveře ústí do vstupního vestibulu objektu B, ve kterém se nachází vrátnice/velín a turnikety, viz INTERIÉR.

Vstupy B2 a B3 jsou primárně určené k úniku z budovy při požáru.

Zpět na na začátek stránky



INTERIÉR

Přístupný je celý interiér budovy.

Nepřístupné jsou venkovní terasy v 5. NP a v 10. NP objektu A (stupně u vstupních dveří výšky 250 mm).


Objekt A má 10 nadzemních podlaží a 3 podzemní podlaží (zde se nachází plně automatický parkovací zakladač pro 188 automobilů).

Objekt B má 7 nadzemních podlaží a 1 podzemní podlaží (zde se nachází podzemní garáž, viz PARKOVÁNÍ).

Objekty A a B jsou vzájemně propojené jednak průchodem v 1. NP, který propojuje oba vstupní vestibuly, jednak dvoupodlažním spojovacím krčkem v 6. NP a 7. NP, a také v podzemní garáži na úrovni 1. PP.


Prostory institutu se nachází v obou objektech A i B.


Vstupní prostory:

U hlavního vstupu A se po levé straně nachází hlavní recepce (parapet je v celé své délce ve výšce 1 181 mm, chybí předsunutý pult; recepce je prosklená mléčným neprůhledným sklem; bez možnosti indukčního poslechu). Přímo proti hlavním vstupním dveřím, napravo od recepce se nachází prosklená dvoukřídlá branka (průchozí šířky 1 285 mm) integrovaná mezi turnikety. Otevírá se automaticky směrem ven k ulici po požádání na recepci. Sklo branky není kontrastně označeno a není téměř viditelné. Za turnikety pokračuje prostor vstupní haly, odkud je možné se dostat pomocí výtahů do ostatních podlaží objektu A nebo pomocí průchodu do vstupní haly v 1. NP objektu B (průchod mezi objekty A a B se na dvou místech svažuje směrem k objektu B; délky 2 880 mm a 1 920 mm, šířky 2 150 mm a 1 623 mm, sklony jsou cca 9 % a 14,5 %, bez postranních madel a bez vodicích tyčí). Za hlavní recepcí jsou k dispozici 2 přístupné toalety, viz WC.

U vstupu B1 se přímo proti vstupním dveřím také nachází turnikety s integrovanou jednokřídlou brankou (průchozí šířka 1 126 mm). Po pravé straně turniketů se nachází za prosklenou stěnou vrátnice/velín (bez pultu). Za velínem a za turnikety se nachází další dvoje prosklené dvoukřídlé dveře a za nimi hala, odkud je pomocí evakuačního výtahu přístup do ostatních podlaží objektu B nebo pomocí průchodu přístup do vstupní haly v 1. NP objektu A.


Mezi důležité prostory budovy CIIRCu patří konferenční místnosti v 1. NP, 3. NP a 10. NP (objekt A), stupňovitá posluchárna B-246 (2. NP objektu B) a respirium B-497 (4. NP objektu B). Všechny místnosti jsou přístupné a v jejich blízkosti se nachází upravené přístupné toalety a výtahy. Vstupní dveře do respiria jsou obtížněji otevíratelné, bezprostředně za nimi je k dispozici plošina, viz VÝTAHY, PLOŠINY. Ve stupňovité posluchárně je na spodní vstupní úrovni v blízkosti tabule vyhrazen prostor pro osoby na vozíku (šířka cca 3 000 mm, hloubka cca 1 000 mm); není zde poblíž k dispozici stůl ani elektrické zásuvky (zásuvky jsou vedle tabule). Výška stupínku pro přednášejícího je 187 mm; bez bezbariérového přístupu. Jednotlivé stupně posluchárny jsou kontrastně vyznačené po celé své délce.


Obecné info:

Chodby, kanceláře, učebny, konferenční místnosti, přednáškové sály jsou přístupné výhradně na kartu (výška čteček karet max. 1 250 mm na osu a níže).

Vnitřní dvoukřídlé dveře na chodbách budovy mají šířku 1 křídla min. 800 mm. Jednokřídlé dveře jsou často široké min. 900 mm. Většina dveří je zcela bez prahů, místy s přechodovými lištami nebo bez lišt. Jen ojediněle je mezi dveřmi malý výškový rozdíl do max. 20 mm (např. dveře mezi prostorem s evakuačním výtahem a chodbou ve 4. NP objektu B).

Chodby jsou v celé budově dostatečně široké (šířka min 1 200 mm).

V celé budově se nachází v hojné míře celoprosklené stěny a dveře, jejichž zasklení sahá až k zemi. Prosklené dveře i jejich neotevíravé součásti jsou vždy označeny kontrastními pruhy ve dvou výškových úrovních (820 – 840 mm a 1 400 – 1 440 mm). Prosklené příčky jsou většinou ve spodní části do výšky cca 1 200 mm neprůhledné; některé nejsou označené vůbec. Zasklenění není ve své spodní části opatřeno proti mechanickému poškození.

Na chodbách jsou k dispozici společné kuchyňky. V nich je osazená základní kuchyňská linka s dřezem (horní hrana linky ve výšce 860 mm). V horních skříňkách je vestavěná mikrovlnná trouba (spodní hrana trouby ve výše 1 500 mm). Některé kuchyňky mají i lednici s mrazákem nahoře (výška madla lednice na osu cca 1 000, výška madla mrazáku na osu cca 1 300 mm). V kuchyňkách je také několik jídelních stolů (horní hrana stolu 780 mm; podjezd dostatečný) a odpočinková pohovka.

Schodiště v budově nejsou vždy dostatečně kontrastně rozeznatelná od okolí. Nástupní a výstupní schodišťové stupně nejsou důsledně označeny. Specialitou je dlouhé přímé šestiramenné celoprosklené schodiště v objektu B, v prostoru zdvojené fasády - „prosklené ulice“, rovnoběžné s ulicí Jugoslávských partyzánů. Na spodní úrovni schodiště začíná u vstupu B2, uprostřed je přístup do stupňovité posluchárny ve 2. NP a na horní úrovni je přístup do respiria ve 4. NP. Nástupní a výstupní stupně každého ramena jsou sice kontrastně označeny, ale vzhledem k různým průhledům a odrazům členité konstrukce pod i nad schodištěm, je chůze velmi nepřehledná až nepříjemná.

V budově je větší množství sklonů a ramp (viz zmíněné sklony v hojně používaném průchodu mezi objekty A a B v 1. NP). Nejdelším sklonem je „prosklená ulice“ v objektu B. Celý prostor se mírně svažuje směrem k ulici Velflíkova (sklon cca 4,5 %). Sklon je na několika místech přerušen vodorovnými mezipodestami. V rámci „prosklené ulice“ se podél původní fasády u vstupu B2 nachází přímá dvouramenná rampa, vyrovnávající výškový rozdíl ulice a přízemí objektu (šířka 1 250 mm; délky ramen 6 119 mm a 6 080 mm; sklony obou ramen cca 4,5 %; délka mezipodesty 1 770 mm; velikost podesty v horní části 1 876 mm x 1 250 mm). Rampa je směrem do prostoru opatřena proskleným zábradlím sahajícím až k zemi (ve spodní části s ochranou proti poškození či sjetí vozíku do výšky 130 mm) a směrem k fasádě je opatřena kovovým madlem (výška 890 mm) a spodní vodicí tyčí (výška 327 mm). „Prosklená ulice“ i rampa mají povrch z hladké dlažby. Mezi další sklony, které nejsou určené pro osoby na vozíku, jsou sklony ve dvoupodlažním spojovacím krčku v 6. NP a 7. NP (šířka 1 550 mm, délka nezměřena, sklon 18 %, madla nejsou osazena, povrch je hladké linoleum opatřené dostatečným počtem protiskluzných proužků). Spojovací krček není směrem do objektu A uzamčen (není třeba mít kartu) a nehrozí uvíznutí osob v krčku. Další 2 vyrovnávací rampy je možno nalézt v 1. PP u jednoho z bezbariérových vstupů z garáže do objektu B - vedle jednoho z vyhrazených parkovacích míst se nachází krytá přímá jednoramenná rampa (šířka 1 675 mm, délka 4 201 mm, sklon nezměřen, výška madla 899 mm, výška spodní vodicí tyče 337 mm). Za rampou následují dvoukřídlé dveře (hůře ovladatelné, šířka 1 křídla min. 800 mm) a další rampa (šířky 2 275 a 2 045 mm, délka 4 329 mm, sklon nezměřen, bez madel).

Povrchy podlah jsou v budově různorodé: keramická dlažba (sociální zázemí), zátěžový koberec (u hlavní recepce), hladké linoleum různých barev (chodby, učebny, posluchárny, kanceláře), pohledový beton (schodiště).

Zpět na na začátek stránky



VÝTAHY

K dispozici je celkem 10 osobních výtahů, z nichž 2 jsou evakuační a 3 celoprosklené, a 2 plošiny (v respiriu a podzemní garáži).

Všechny výtahy jsou volně přístupné veřejnosti bez nutnosti použít kartu. Výtahy obsluhují různá podlaží, viz níže. Všechny výtahy mají ovládací tlačítka v max. výšce 1 200 mm, jsou vybaveny optickou, akustickou i hlasovou signalizací (zvenku i uvnitř výtahu), a hmatovým značením (reliéfní i Braillovo písmo). Některé výtahy jsou navíc vybaveny možností indukčního poslechu. Všechny výtahy, krom jednoho (který má dvoje dveře, protilehlé proti sobě), mají osazena sklopná sedátka (horní hrana ve výšce cca 480 - 500 mm) a na zadní stěně výtahu vodorovné madlo (ve výšce cca 900 mm). Dveře všech výtahů jsou široké 900 mm. Před výtahy je dostatečný manipulační prostor.


K dispozici je celkem 10 osobních výtahů, z nichž 2 jsou evakuační a 3 celoprosklené, a 2 plošiny (v respiriu a podzemní garáži).

Všechny výtahy jsou volně přístupné veřejnosti bez nutnosti použít kartu. Ne každý výtah obsluhuje všechna podlaží, viz níže. Všechny výtahy mají ovládací tlačítka v max. výšce 1 200 mm, jsou vybaveny optickou, akustickou i hlasovou signalizací (zvenku i uvnitř výtahu), a hmatovým značením (reliéfní i Braillovo písmo). Některé výtahy jsou navíc vybaveny možností indukčního poslechu. Všechny výtahy, krom jednoho (který má dvoje dveře, protilehlé proti sobě), mají osazena sklopná sedátka (horní hrana ve výšce cca 480 - 500 mm) a na zadní stěně výtahu vodorovné madlo (ve výšce cca 900 mm). Dveře všech výtahů jsou široké 800 - 900 mm. Před výtahy je dostatečný manipulační prostor.

Rozměry kabiny evakuačního výtahu v objektu A u recepce (podlaží: -1 až 10): šířka 1 200 mm, hloubka 2 100 mm. Výtah s indukčním poslechem.

Rozměry kabiny osobního výtahu v objektu A u recepce (podlaží: 1 až 9): šířka 1 200 mm, hloubka 1 400 mm.

Rozměry kabiny osobního proskleného výtahu v objektu A (podlaží: 1 až 10): šířka 1 200 mm, hloubka 1 400 mm.

Rozměry kabiny evakuačního výtahu v objektu B (B1) u vrátnice/velína (podlaží: -1 až 7): šířka 1 200 mm, hloubka 2 100 mm.

Rozměry kabin 3 osobních výtahů v objektu B (B2) z 1.PP („trojvýtah“; podlaží: -1, 1, 2 a -1, 2): šířka 1 200 mm, hloubka 1 250 mm. Jeden z výtahů má dvoje dveře, protilehlé proti sobě.

Rozměry kabiny osobního výtahu v zrcadle schodiště v objektu B (B3) u Velflíkovy ulice (podlaží: -1 až 7): šířka 1 200 mm, hloubka 2 100 mm.

Rozměry kabin 2 osobních prosklených výtahů, každý na opačném konci „prosklené ulice“, v objektu B (B1, B3; podlaží 1 až 4): šířka 1 570 mm, hloubka 1 400 mm.


Parametry plošiny v respiriu ve 4. NP: otevřená svislá zdvihací plošina propojuje úroveň 4. NP objektu B s o půl patra sníženou úrovní velkého respiria, také ve 4. NP. Plošina je volně přístupná veřejnosti. Šířka kabiny 1 097 mm, hloubka 1 439 mm, šířka dveří 1 022 mm, nosnost neuvedena. Na horní úrovni plošiny je před ovládacími tlačítky omezený manipulační prostor (cca 1 400 x 1 600 mm). Výška všech tlačítek (na plošině i mimo plošinu) je max. 1 100 mm. Zelené světlo signalizuje, že je plošina připravena k přepravě osob. Zelená tlačítka se šipkami uvádějí plošinu do pohybu (je nutné držet tlačítka zmáčknutá po celou dobu jízdy). Modré tlačítko odemyká dveře, které je pak možno ručně otevřít směrem ven (u horních dveří trvá delší dobu, než se dveře odemknou). Na horní úrovni je mezi podlahou a plošinou mezera cca 30 mm. Na dolní úrovni je výškový rozdíl, stupeň výšky 20 mm. Dveře, kterými se vchází do respiria, jdou obtížněji otevřít.

Parametry plošiny v 1. PP v podzemní garáži: variabilní otevřená svislá zdvihací plošina vyrovnává výškový rozdíl mezi úrovní parkoviště a 1. PP objektu B. V běžném základním stavu plošina vytváří schodiště, složené ze 3 výškově nastavitelných schodišťových stupňů. Po zvolení funkce „plošina – jízda nahoru nebo dolů“ dojde, podle zvoleného směru jízdy, ke sjetí schodišťových stupňů do horní nebo dolní stanice. Zde se vytvoří jedna souvislá „deska“, na které může osoba na vozíku překonat výškový rozdíl. Šířka plošiny 1 613 mm, hloubka 950 mm, celková nosnost max. 240 kg. Pro uvedení plošiny do chodu je nutná asistence personálu. Plošina funguje pouze na klíč, který je na vrátnici/velíně. Při vjetí do garáže je u pageru uveden telefonní kontakt na vrátnici (ve výšce 1 025 mm), kde je možné si asistenci přivolat. Výška všech ovládacích tlačítek plošiny je do max. 1 200 mm. Dveře, kterými se vchází do objektu B, jdou obtížněji otevřít, a jsou přístupné výhradně na kartu (čtečka karet se nachází mimo podestu, zcela mimo dosah osoby na vozíku).

Zpět na na začátek stránky



WC

K dispozici je celkem 33 téměř shodných, upravených toalet; přičemž na každém podlaží jsou minimálně 2 označené, přístupné toalety, neuzamčené, volně přístupné veřejnosti (v 1. PP je pouze 1 upravená kabina).

Do kategorie přístupných prostorů jsou toalety zařazeny zejména z důvodu dostatečných rozměrů kabin, dveří i předsíní, vhodného dispozičního uspořádání i dostatečné vybavenosti kabin.

Některé toalety jsou umístěné jako samostatné kabiny v rámci běžných dámských a pánských toalet; některé toalety jsou přístupné přímo z chodby. Část záchodových mís je přístupných z pravé strany, část mís je přístupných z levé strany; žádná záchodová místa není přístupná z obou stran.


Všechny dveře do kabin se otevírají mechanicky směrem ven z kabiny (šířka křídel min. 800 mm, výška vodorovných madel z vnitřní strany dveří 920 – 950 mm, výška klik 1 060 – 1 080 mm). 

Ve všech kabinách je u záchodových mís osazeno pevné madlo podél zdi a polohovatelné madlo v prostoru. Oboje madla jsou stejně dlouhá, 800 mm, výška horní hrany madel je cca 800 mm; madla jsou snadno polohovatelná.

Ve všech kabinách jsou k dispozici 2 splachovací tlačítka, 1 na stěně nad mísou (na osu mísy, ve výšce 900 – 1 000 mm), druhé tlačítko na stěně vedle mísy (ve výšce cca 850 mm).

Ve všech kabinách jsou k dispozici shodná veliká umyvadla (šířka 640 mm, hloubka 510 – 540 mm; horní hrana ve výšce cca 850 mm; výška podjezdu mezi spodní hranou umyvadla a podlahou 653 mm). Na umyvadlech je osazena stojánková páková baterie; baterie je poměrně krátká (délka 235 mm), velmi úzká; může být obtížně dosažitelná. Vedle všech umyvadel je na stěně osazeno 1 svislé madlo (výška madla 600 mm, spodní hrana ve výšce 860 mm, horní hrana ve výšce 1 460 mm). Madla jsou umístěna buď u hrany umyvadla, nebo ve středu umyvadla, ne vždy ve snadném dosahu.

Ve všech kabinách je k dispozici nouzové signalizační zařízení. Je umístěno vedle bočního splachovacího tlačítka na stěně vedle záchodové mísy (ve výšce cca 850 mm) s provázkem, který sahá až k podlaze (po zmáčknutí tlačítka či zatažení za provázek začne zařízení v kabině pípat a na velíně v objektu B začne blikat kontrolka). V některých kabinách jsou k dispozici i další signalizační zařízení se 4 tlačítky, z nichž funguje jen tlačítko „sestra“ (ve výšce 1 400 mm). Dále je všech kabinách k dispozici dávkovač mýdla (vedle svislého madla; spodní hrana dávkovače ve výšce 950 mm), háček na oděvy (ve výšce cca 1 100 mm), toaletní papír (volně položený nebo pověšený na sklopném madle vedle záchodové mísy), automatický sušák rukou, nad umyvadlem zrcadlo (spodní hrana ve výšce cca 890 mm) a odpadkový koš. V kabinách i před nimi je dostatek manipulačního prostoru.


Základní parametry některých kabin:

1. NP objektu A - rozměry kabiny u recepce - dámy: šířka 1 923 mm, hloubka 1 936 mm. Manipulační prostor pro vozík (šířky 1 200 mm) se nachází proti dveřím, mezi záchodovou mísou a stěnou. Záchodová mísa je přístupná z levé strany.

1. NP objektu A - rozměry kabiny u recepce - páni: šířka 1 972 mm, hloubka 1 949 mm. Manipulační prostor pro vozík (šířky 1 240 mm) se nachází proti dveřím, mezi záchodovou mísou a stěnou. Záchodová mísa je přístupná z pravé strany.

10. NP objektu A - rozměry kabiny u konferenční místnosti - dámy: šířka 1 788 mm, hloubka 1 945 mm. Manipulační prostor pro vozík (šířky 1 120 mm) se nachází proti dveřím, mezi záchodovou mísou a stěnou. Záchodová mísa je přístupná z levé strany.

10. NP objektu A - rozměry kabiny u konferenční místnosti - páni: šířka 1 785 mm, hloubka 2 065 mm. Manipulační prostor pro vozík (šířky 1 120 mm, v místě koše omezený na šířku 980 mm) se nachází proti dveřím, mezi záchodovou mísou a stěnou/zavěšeným odpadkovým košem. Záchodová mísa je přístupná z levé strany.

4. NP objektu B – rozměry kabiny u respiria – páni: šířka 1 786 mm, hloubka 1 920 mm. Manipulační prostor pro vozík (šířky 1 110 mm) se nachází proti dveřím, mezi záchodovou mísou a stěnou. Záchodová místa je přístupná z levé strany.

6. NP objektu B – rozměry kabiny na chodbě (vchod B1): šířka 1 785 mm, hloubka 1 890 mm. Manipulační prostor pro vozík (šířky 995 mm – zúžen o odpadkový koš) se nachází proti dveřím, mezi záchodovou mísou a stěnou. Záchodová mísa je přístupná z pravé strany.

V 1. PP v se nachází umývárny s vyzděnými sprchovými kouty, z nichž není žádný přístupný (minimální rozměry, výška vaničky ve sprchovém koutě 120 mm).


Poznámka: některé toalety mají sice na dveřích kabiny piktogram osoby na vozíku, ale zvenku z chodby žádný piktogram není a není tedy na první pohled patrné, že se za dveřmi nachází upravená toaleta. Některé piktogramy osob na vozíku jsou miniaturní lehce přehlédnutelné, např. u toalet za recepcí v 1. NP objektu A.

Zpět na na začátek stránky



PARKOVÁNÍ

7 vyhrazených parkovacích míst se nachází v podzemní garáži 1. PP objektu B.

Do garáže lze sjet buď rampou od Vítězného náměstí (sklon 14%) nebo rampou na opačné straně objektu, od Velflíkovy ulice.

Z 1. PP vedou do ostatních podlaží objektu B 2 upravené vstupy. Jeden vstup, nejblíže k Velflíkově ulici, je tvořen variabilní zdvižnou plošinou (parametry viz výše), na niž navazuje prostorný výtah (1 200 x 2 100 mm), obsluhující všechna podlaží objektu B. Druhý vstup, blíže k objektu A, je tvořen dvěma rampami (parametry viz výše), na které navazuje bližší menší výtah (1 200 x 1 250 mm, vedoucí jen do 2. NP) a vzdálenější výtah (1 200 x 2 100 mm, obsluhující všechny podlaží objektu B).

Studenti ČVUT evidovaní ve Středisku ELSA a návštěvníci dejvického kampusu, kteří ve Středisku ELSA nejsou evidovaní, ale mají oprávnění k parkování na vyhrazených místech, mohou využít tuto možnost parkování zdarma. Žádost o bezplatné parkování na vyhrazených místech na parkovišti v budově CIIRCu předem konzultujte ve Středisku ELSA: stredisko@elsa.cvut.cz nebo volejte velín v objektu B: +420 770 119 378.

Poznámka: osoby s omezenou schopností pohybu nemohou využívat automatický parkovací zakladač s kapacitou 188 automobilů pod objektem A.

Zpět na na začátek stránky



POPIS PŘÍSTUPOVÝCH TRAS

Nejbližší přístup od MHD k oběma vstupům do budovy CIIRCu je od stanice metra A - Dejvická:


Popis doporučené cesty pro osoby na vozíku – od stanice metra A – Dejvická:

Osoby se sníženou pohyblivostí mohou na stanici metra Dejvická využít v návaznosti na sebe 2 osobní výtahy, které spojují úroveň nástupiště s úrovní uliční.

První výtah z nástupiště metra vede do spojovací chodby podchodu a je umístěn vedle pevných schodů, směr Vítězné náměstí. Výtah použijte a dejte se vlevo do spojovací chodby. Po cca 20 metrech použijte nájezd vpravo k druhému výtahu, směr zastávka autobusů MHD na Evropské ulici ve směru z centra, který vede na úroveň ulice. Použijte výtah. Z výtahu se dejte přímo k přechodu přes ulici Šolínova. Přejeďte a pokračujte vpravo celou ulicí Šolínova až na křižovatku s ulicí Jugoslávských partyzánů. Přejeďte přechod přes ulici Šolínova a nacházíte se před budovou CIIRC. Hlavní vstup do objektu A (s hlavní recepcí) se nachází po levé straně budovy.


Odkaz na webové stránky pražského dopravního podniku a informace o aktuálním stavu bezbariérových zařízení MHD zde.



Zpět na na začátek stránky


PŮDORYSNÉ SCHÉMA


Zpět na na začátek stránky


FOTOGALERIE

ČVUT je členem:   


© 2013 ELSA Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ČVUT   |  E-mail: stredisko@elsa.cvut.cz